Treść artykułu
Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia

O jednostce


Prowadzona działalność

W zakresie realizacji badań naukowych i prac wdrożeniowych:

Inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych mających na celu wzmacnianie potencjału zdrowia, w tym dotyczących:

1. Oceny wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie i zdolność do pracy:

  • ocena uwarunkowań stanu zdrowia dorosłych, od okresu życia płodowego poprzez wiek rozwojowy i produkcyjny, rozumianych jako potencjał zdrowia;

  • poszukiwanie wczesnych objawów dysfunkcji organizmu w różnych rodzajach ekspozycji na czynniki szkodliwe;

  • badanie wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na reakcję fizjologiczną organizmu, w tym na zaburzenia snu i rozwój zmęczenia;

  • ocena skutków zdrowotnych wykonywania pracy i oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy w zakresie zdolności wysiłkowej, wydolności fizycznej, zmian równowagi układu wegetatywnego i zaburzeń cyklów biologicznych;

  • poszukiwanie i ocena środowiskowych i zawodowych uwarunkowań chorób związanych z pracą;

  • ocena wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na przebieg i wynik ciąży oraz analiza odległych skutków zdrowotnych wynikających z tych ekspozycji;

  • określenie czynników i poziomu ryzyka wystąpienia chorób układu ruchu w różnych grupach zawodowych;

  • ocena zmian zdolności i tolerancji pracy w aspekcie starzenia się społeczeństwa.


2. Przygotowania i wdrożenia nowych metod badawczych do oceny obciążenia pracą o różnym charakterze.

3. Dostarczenia danych mogących służyć do weryfikacji norm ciężkości pracy i obciążenia pracą.

4. Przygotowania i wdrożenia programów profilaktycznych mających na celu wzmacnianie zdrowia pracujących.

5. Opracowywania merytorycznych podstaw dla weryfikacji i przygotowania norm higienicznych dotyczących warunków pracy.

6. Opracowywania i publikacji materiałów informacyjnych dla przyszłych pracowników, pracowników, pracodawców i służb medycyny pracy.

7. Inicjowania i uczestniczenia w pracach wdrożeniowych w zakresie prewencji nadmiernego obciążenia pracą, przeciążeń i urazów mięśniowo- szkieletowych, ergonomicznych rozwiązań stanowisk pracy wraz z ewaluacją skutków tych prac.


W zakresie zadań organizacyjnych:

1. Prowadzenie kursów dotyczących wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie.

2. Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu fizjologii pracy i ergonomii.

3. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych oraz szkoleń dla służb bhp, pracodawców i pracowników.

Aktualności z jednostki