Treść artykułu

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) zostało powołane 1 grudnia 1996 r. jako komórka organizacyjna Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Utworzone zostało na bazie Zakładu Promocji Zdrowia, funkcjonującego w Instytucie od połowy lat 80. minionego stulecia. W styczniu 2022 r. straciło swój status i jako pracownia zostało włączone do Zakładu Zawodowych i Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia.

KCPZwMP jest najstarszym w kraju ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym kompleksowo zajmującym się rozwijaniem i upowszechnianiem idei promocji zdrowia w sferze pracy, badaniami przebiegu, uwarunkowań i efektów procesów promocji zdrowia w skali makro oraz pomocą w przygotowaniu, wdrażaniu i ewaluacji strategii/programów prozdrowotnych w zakładach pracy. Interdyscyplinarny zespół KCPZwMP to specjaliści z zakresu socjologii, pedagogiki, zdrowia publicznego.

Centrum koordynowało lub realizowało ponad 20 międzynarodowych projektów, finansowanych m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komisję Europejską, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Kilkadziesiąt projektów krajowych to granty lub zamówienia m.in. w ramach Strategicznych Programów Rządowych (m.in. Narodowego Programu Zdrowia), ze strony Ministerstwa Zdrowia, Komitetu Badań Naukowych, organów administracji terytorialnej, poszczególnych przedsiębiorstw. Od 2001 roku Krajowe Centrum należy do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy (ENWHP – European Network for Workplace Health Promotion) i jako Narodowe Biuro Kontaktowe (NCO) jest jej wyłącznym reprezentantem w Polsce.

Eksperci Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu pracy są autorami licznych opracowań naukowych, cenionych poradników dla pracodawców i menedżerów zarządzających zdrowiem w firmach oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w pracy. Zespół może także pochwalić się nagrodami i wyróżnieniami, m.in Nagrodą Światowej Organizacji Zdrowia, Nagrodą im. Haliny Krahelskiej czy Nagrodą Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Więcej informacji na temat działalności Krajowego Centrum można znaleźć na stronie: www.promocjazdrowiawpracy.pl


Zakres działalności Krajowego Centrum

  • popularyzowanie koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowywanie strategii jej rozwoju;
  • badanie oraz analizowanie uwarunkowań, przebiegu i efektów procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw;
  • wspieranie firm w przygotowaniu, wdrożeniu i ewaluacji strategii zarządzania promocją zdrowia personelu;
  • opracowywanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych z realizacją programów prozdrowotnych w zakładach pracy;
  • prowadzenie badań dotyczących stanu, przemian i uwarunkowań zachowań zdrowotnych populacji pracujących;
  • szkolenie specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach oraz innych środowiskach społecznych (w tym specjalistów ds. HR, PR, CSR, BHP, EB, SMP).


Doświadczenie Krajowego Centrum we współpracy z zakładami pracy (wybrane przykłady)

  • Opracowanie kompleksowych strategii zdrowotnych firm i pomoc w ich wdrożeniu (m.in. Pollena Eva S.A., Koksownia Zdzieszowice, Volkswagen Poznań).
  • Koordynacja wdrożenia i ewaluacji programu promocji zdrowia psychicznego w woj. kujawsko-pomorskim (30 zakładów pracy) oraz ogólnopolskiego programu profilaktyki palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu i innych środków psychoaktywnych (ok. 30 firm i 159 jednostek Służby Więziennej).
  • Udzielenie ponad 500 konsultacji dotyczących wdrażania programów prozdrowotnych w firmach, z których skorzystali przedstawiciele ponad 100 zakładów pracy.
  • Zrealizowanie blisko 100 szkoleń dla menadżerów promocji zdrowia w całej Polsce.


Media społecznościowe Krajowego Centrum

Zapraszamy do obserwowania naszych profili: