Treść artykułu
Zakład Epidemiologii Środowiskowej

O jednostce


W skład Zakładu Epidemiologii Środowiskowej wchodzą: Pracownia Epidemiologii, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.


Zadania

Do głównych zadań Zakładu należy inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań epidemiologicznych dotyczących wpływu czynników środowiskowych, zarówno zawodowych jak i pozazawodowych, na stan zdrowia wybranych populacji. Te wielokierunkowe badania w szczególności obejmują:

  • ocenę odległych skutków zdrowotnych wśród osób narażonych na czynniki szkodliwe ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych wraz z analizą ryzyka choroby nowotworowej;
  • analizę epidemiologiczną zawodowych, środowiskowych i genetycznych uwarunkowań nowotworów złośliwych;
  • opracowanie matematycznych metod modelowania ryzyka dla zdrowia powodowanego działaniem czynników szkodliwych;
  • analizę zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej na podstawie danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych;
  • ocenę zagrożenia i ryzyka zdrowotnego oraz analizę skutków zdrowotnych powodowanych ekspozycją zawodową i środowiskową na pył azbestu;
  • ocenę społeczno-zawodowych czynników ryzyka zaburzeń reprodukcji, wpływu czynników zawodowych i środowiskowych na przebieg i wynik ciąży, a zwłaszcza występowanie małej masy urodzeniowej noworodka;
  • ocenę skuteczności prowadzenia programów profilaktycznych u kobiet w ciąży.

Aktualności z jednostki