Treść artykułu
Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego

O jednostce


W skład Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego wchodzi: Oddział Chorób Zawodowych, Przychodnia Chorób Zawodowych, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących, Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych, Pracownia Dermatologii, Pracownia Polityki Zdrowotnej, Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy, Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.


Zakres działalności 

Działalność Kliniki w zakresie zadań naukowo-statutowych i prowadzenia działalności naukowo-badawczej dotyczy:

  • klinicznej medycyny pracy i zdrowia pracowników, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji zawodowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób związanych z pracą, badań podstawowych w dziedzinie alergologii zawodowej oraz opieki profilaktycznej nad pracownikiem;
  • zdrowia środowiskowego, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji środowiskowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób alergicznych i chorób skóry, badań podstawowych w dziedzinie alergologii i dermatologii oraz rozpoznawania i zapobiegania szkodliwym skutkom zdrowotnym spowodowanym działaniem czynników środowiskowych.


Klinika realizuje też zadania z zakresu:

1. prowadzenia działalności usługowej:

  • konsultacyjnej, diagnostycznej, terapeutycznej, orzeczniczej;
  • profilaktycznej;
  • dydaktyczno-szkoleniowej;

2. działalności organizacyjnej, polegającej między innymi na:

  • współpracy z innymi podmiotami działalności leczniczej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami międzynarodowymi w zakresie działalności diagnostyczno – orzeczniczej, realizacji zadań naukowo-badawczych i szkoleniowych w zakresie klinicznej medycyny pracy, alergologii zawodowej oraz zdrowia środowiskowego;
  • opracowywaniu materiałów szkoleniowych, projektów aktów prawnych, wytycznych metodologicznych, instrukcji, wniosków wdrożeniowych dotyczących problematyki chorób zawodowych, badań profilaktycznych, normatywów higienicznych, orzecznictwa lekarskiego i ochrony zdrowia;
  • prowadzeniu szkoleń lekarzy i innych profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia osób pracujących uwzględniających aspekty medycyny pracy, ochrony zdrowia osób pracujących oraz zdrowia środowiskowego;
  • wdrażaniu programów promocji zdrowia, zasad profilaktyki zdrowotnej u osób należących do grup ryzyka chorób związanych z pracą lub uwarunkowanych środowiskowo oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej;
  • uczestnictwu w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych oraz recenzowaniu prac naukowych, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i orzecznictwa lekarskiego.

Aktualności z jednostki