Treść artykułu
Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy

O jednostce


Zakres działalności:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących konsekwencji stresu zawodowego i czynników warunkujących odporność na stres w postaci chronicznej, ostrej i traumatycznej;
  • ocena źródeł i konsekwencji zdrowotnych stresu zawodowego (zdrowie psychiczne, występowanie chorób, zdrowie reprodukcyjne);
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących psychospołecznych warunków pracy i ich wpływu na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy zatrudnionych;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej dla różnych grup zawodowych (warsztaty, seminaria, wykłady) dotyczącej stresu zawodowego, jego skutków dla zdrowia i funkcjonowania, sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy;
  • przygotowywanie materiałów edukacyjnych w formie podręczników, artykułów, ulotek w celu rozpowszechniania wiedzy na temat stresu zawodowego i problemów z nim związanych;
  • szacowanie ryzyka psychospołecznego oraz promowanie idei zarządzania takim ryzykiem w miejscu pracy.