Treść artykułu
Oficyna Wydawnicza

O jednostce

W Oficynie Wydawniczej Instytutu Medycyny Pracy wydawane są dwa czasopisma z IF, których tematyka obejmuje m.in. diagnostykę i leczenie chorób zawodowych oraz zapobieganie im, higienę pracy, epidemiologię, ochronę radiologiczną, toksykologię doświadczalną, toksykologię środowiskową, fizjologię i psychologię pracy oraz organizację opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Instytut wydaje monografie naukowe, raporty, sprawozdania i przeglądy badań objęte patronatem naukowym. Współdziała w przygotowywaniu publikacji dla profesjonalistów z dziedziny medycyny pracy oraz broszur i ulotek informacyjnych dla pracodawców i pracowników.


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Instytut Medycyny Pracy stosuje zasady etyki publikacyjnej, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).Materiały zgłoszone do publikacji są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej oraz rzetelności i wartości naukowej.


WYDAWCA:

  • Dba o przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej.
  • Jedynym kryterium oceny są względy merytoryczne. Na ocenę prac nie wpływają rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie i przekonania polityczne autorów.
  • Przeciwdziała zjawiskom ghostwritingu i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.
  • Przestrzega przepisów prawa autorskiego.
  • Dokłada należytej staranności, by zapobiegać plagiatom i autoplagiatom.
  • Ma prawo wycofać tekst (nawet po opublikowaniu), jeśli istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych i/lub praca nosi znamiona plagiatu albo narusza zasady etyki wydawniczej.
  • Zapewnia profesjonalny proces wydawniczy.
  • Zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. RODO).

Oficjalny profil Facebook Oficyny Wydawniczej >>


Konto bankowe nr: 23 1240 3028 1111 0000 2822 2749
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Oficyna Wydawnicza
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
X Oddział Banku Pekao SA w Łodzi