Treść artykułu

Komisja ds. nostryfikacji stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu w Instytucie Medycyny Pracy
im. prof. dra med. Jerzego NoferaPrzewodnicząca: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz

Członkowie:

  • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
  • prof. dr hab. Kinga Polańska
  • dr hab. Beata Świątkowska prof. IMPObsługa administracyjna:


Dział Kadr i Płac
tel.: 42 6314 901
e-mail: Agnieszka.Laskowska@imp.lodz.pl


Postępowanie nostryfikacyjne prowadzone jest w celu uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego nadanym w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego, dokumenty dołączane do wniosku o uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym, szczegółowy tryb postępowania nostryfikacyjnego, terminy załatwiania spraw w postępowaniu nostryfikacyjnym, sposób wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).Zasady opiniowania wniosków przez Komisję

1. Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi Komisja ds. nostryfikacji stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu, zwana dalej „Komisją”.

2. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

3. Wzór wniosku o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu nostryfikacji stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego nadanym w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego*;

2) kopię rozprawy doktorskiej lub osiągnięcia naukowego albo dokumentów stanowiących podstawę nadania stopnia*;

3) kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca*;

4) oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca stanowił przedmiot podstępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia wnioskodawcy.

* oryginał/y do wglądu.
Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami