Treść artykułu

Deklaracja dostępności do serwisu internetowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.imp.lodz.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-25
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-10


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego.


Wyłączenia

 •  Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Skróty klawiaturowe

 • W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-25.


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Anna Maćkowiak
 • zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Skargi

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

adres: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

e-mail: impx@imp.lodz.pl

telefon: 42 631 45 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna budynku:


 • Dostępność wejścia

Wejście na teren Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera jest możliwy przez dwa wejścia – A oraz B (portiernia A i B), gdzie pracownicy IMP udzielają informacji i kierują interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych. Budynki A i B są obiektami wielokondygnacyjnymi. Wejście do budynków stanowią drzwi uchylne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Instytutu. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.


 • Dostępność parkingu

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.


 • Dostępność toalety

Toalety w budynku A (Wejście A, część administracyjna) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toalety w budynku B (Wejście B, część kliniczna) nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


 • Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do spółki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


 • Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.


 • Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 • Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

 

Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami