Treść artykułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.

2.  W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi za pomocą adresu iod@imp.lodz.pl.

3.  Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
  c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi- jako Administratorem- przetwarzają powierzone dane osobowe.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy

 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów miałyby Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych (w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem).

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami