Treść artykułu

O jednostce


W skład Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego wchodzą cztery pracownie: Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji, Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń, Pracownia Aerozoli, Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego. W zakładzie prowadzony jest Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, ich Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym, System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych oraz Centrum Doradczo-Konsultacyjne ds. Czynników Chemicznych i Biologicznych.


Zakres działalności:

 • ocena i kontrola ryzyka wynikająca ze stosowania, produkowania oraz importowania substancji chemicznych i ich mieszanin przez producentów, importerów ,a także dalszych użytkowników;
 • badanie i ocena materiałów oraz procesów technologicznych (Dz.U z 1996, Nr 101, poz. 473 na podstawie art. 220 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.);
 • prace badawcze i ekspertyzowe w zakresie pomiarów, kontroli higienicznej oraz oceny narażenia na czynniki pyłowe i włókna mineralne (naturalne – azbest i sztuczne) występujące w środowisku pracy oraz w środowisku komunalnym;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez czynniki biologiczne obecne w środowisku pracy, edukacji i życia.


Jako jednostka upoważniona przez ministra właściwego ds. zdrowia przeprowadzamy badania materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 12.07.1996 r. Dz.U. 1996 Nr 101, poz. 473.

 • opracowania opinii projektów aktów prawnych z dziedziny chemikaliów i bezpieczeństwa pracy w ramach konsultacji międzyresortowych
 • prowadzenia badań naukowych dotyczących wpływu czynników chemicznych i pyłowych na zdrowie

Te wielokierunkowe działania w szczególności obejmują:

 • ocenę zagrożeń dla ludzi i środowiska stwarzanych przez substancje chemiczne i ich mieszaniny na podstawie danych literaturowych;
 • doskonalenie metod identyfikacji minerałów włóknistych i sztucznych włókien mineralnych w próbkach materiałów
 • ocenę narażenia zawodowego na substancje chemiczne i związanego z tym ryzyka, w tym audyty stanowisk pracy oraz modelowanie narażenia;
 • modelowanie stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy i ocena narażenia (ECETOC TRA, MEASE, Stoffenmanager, ART, EMKG Expo Tool);
 • ocenę materiałów i procesów technologicznych pod kątem szkodliwości fizycznych i chemicznych
 • klasyfikację i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1272/2008 CLP) oraz zgłaszanie mieszanin do bazy PCN ‑ POISON CENTER NOTIFICATION wraz wygenerowaniem kodu UFI;
 • opracowywanie kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1907/2006 REACH);
 • praktyczną interpretację informacji zawartych w scenariuszach narażenia;
 • klasyfikację SEVESO;
 • ocenę środków ochrony indywidualnej pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka;
 • opracowywanie, weryfikowanie i doskonalenie metod i procedur pomiarowych dotyczących oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na aerozole, w tym pyły przemysłowe, sztuczne włókna mineralne i azbest;
 • ocenę środowiskowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne (bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty) oraz ich pochodne, w tym alergeny.

Aktualności z jednostki