Treść artykułu
Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

O jednostce

Zakres działalności 

Działalność Zakładu w zakresie zadań naukowo-statutowych obejmuje:

  • prowadzenie prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na identyfikację źródeł, ocenę narażenia i badanie skutków ekspozycji zawodowej i pozazawodowej na czynniki wibroakustyczne, takie jak: hałas, hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne,
  • opracowywanie i doskonalenie metod pomiarów i oceny narażenia na czynniki wibroakustyczne w środowisku pracy i środowisku komunalnym (ogólnym),
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem zawodowym i pozazawodowym (środowiskowym) na czynniki wibroakustyczne.

Zakład realizuje zadania z zakresu działalności usługowej obejmujące:

  • przeprowadzanie pomiarów oraz oceny ekspozycji zawodowej na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne,
  • wydawanie ekspertyz, opinii i udzielanie konsultacji w sprawach dyskusyjnych dotyczących narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki wibroakustyczne oraz zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania i szacowania ryzyka zdrowotnego,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących metod pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej na czynniki wibroakustyczne,
  • organizacja badań biegłości z zakresu pomiarów czynników wibroakustycznych.

Zakład realizuje zadania z zakresu działalności organizacyjnej polegającej na organizacji konferencji naukowych, udziale w pracach komitetów technicznych / komisji problemowych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz reprezentuje Instytut w urzędach centralnych.

Zakład posiada akredytację, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającą, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie akredytacji Nr AB 327.