Treść artykułu

O jednostce

W skład zakładu wchodzą: Pracownia Oceny Narażenia ZawodowegoLaboratorium Wzorców Wtórnych. W zakresie ochrony radiologicznej Zakład podlega Dyrektorowi ds. Medycznych.

Zakład Ochrony Radiologicznej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne w tym:

  • dozymetrią osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe,
  • badaniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej fizyki medycznej,
  • wzorcowaniem przyrządów dozymetrycznych w zakresie kermy w powietrzu i mocy kermy w powietrzu oraz pochodnych wielkości dozymetrycznych,
  • wzorcowaniem przyrządów stosowanych w kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w tym nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia oraz czasu ekspozycji),
  • pomiarami ochronności materiałów stosowanych w ochronie radiologicznej,
  • pomiarami stężeń radonu (222-Rn) i produktów jego rozpadu w powietrzu,
  • wzorcowaniem dozymetrów pasywnych stosowanych do pomiaru ekspozycji (stężeń) radonu i jego pochodnych,
  • wzorcowaniem aktywnych przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiaru stężeń radonu i jego pochodnych

Aktualności z jednostki