Treść artykułu

O jednostce

Zakład Ochrony Radiologicznej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne w tym:

  • dozymetrią osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe;
  • badaniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej fizyki medycznej;
  • wzorcowaniem przyrządów dozymetrycznych w zakresie kermy w powietrzu i mocy kermy w powietrzu oraz pochodnych wielkości dozymetrycznych;
  • wzorcowaniem przyrządów stosowanych w kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w tym nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia oraz czasu ekspozycji);
  • pomiarami ochronności materiałów stosowanych w ochronie radiologicznej;
  • pomiarami stężeń radonu (222-Rn) i produktów jego rozpadu w powietrzu
    szkoleniami z zakresu ochrony radiologicznej.


W skład zakładu wchodzi Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego oraz Laboratorium Wzorców Wtórnych. W zakresie ochrony radiologicznej Zakład podlega Dyrektorowi ds. Medycznych.

Aktualności z jednostki