Treść artykułu


Zakres działalności:

  • opracowanie udokumentowanych monografii zawierających propozycje najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) substancji chemicznych, w tym rakotwórczych (Dyrektywa 2004/37/WE),  w ramach prac Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (ZE) na podstawie aktualnych danych naukowych. Dokumentacje są źródłem informacji w zakresie działania toksycznego i oceny higienicznej czynników chemicznych w środowisku pracy dla służb medycznych, służb kontrolujących warunki pracy, pracodawców, pracowników, dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów oraz dla ogółu społeczeństwa;
  • oszacowanie zagrożenia i ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne oraz zaproponowanie wartości NDS;
  • konsultacje (telefoniczne, mailowe) dotyczące substancji chemicznych, dla których zostały ustalone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń  w środowisku pracy, w Polsce i na świecie.


Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń poszerza wykaz NDS czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o nowe substancje chemiczne bądź weryfikuje wartości już istniejących. Wynikiem  działania Pracowni jest poprawa warunków pracy, zmniejszenie częstotliwości występowania chorób zawodowych oraz obniżenie absencji pracowników.

Podczas opracowywania dokumentacji NDS rozwiązywane są problemy, które wynikają ze specyfiki analizowanej grupy substancji, dylematy związane z koniecznością wdrożenia legislacji unijnej w obszarze chemikaliów, a także bieżące problemy pracodawców wynikające z wprowadzenia nowych wartości NDS i weryfikacji normatywów już istniejących.  Pracownia uwzględnia bieżące potrzeby polskiego przemysłu związane z rozwojem najnowszych technologii i stosowania nowych substancji chemicznych w procesach technologicznych. Ponadto ściśle współpracuje z przedstawicielami przemysłu i zakładów pracy w zakresie typowania substancji do ustalania wartości normatywu higienicznego.