Treść artykułu

Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym


Kontakt:

mgr inż. Katarzyna Konieczko (ORCID: 0000-0001-7878-5248)
tel.: 42 63 14 704
e-mail: Katarzyna.Konieczko@imp.lodz.pl

mgr inż. Agnieszka Klimecka (ORCID: 0000-0001-8469-9557)
tel.: 42 63 14 704
e-mail: Agnieszka.Klimecka@imp.lodz.pl

e-mail: bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl


Zakres działalności:

  • prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
  • działalność informacyjna o substancjach chemicznych i mieszaninach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
  • konsultacje (telefoniczne, mailowe, osobiste) nt. czynników rakotwórczych i mutagennych oraz prowadzenia wymaganych prawem rejestrów w zakładach pracy dla pracodawców, służb związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz służb kontrolnych;
  • udział w pracach legislacyjnych w zakresie ochrony przed zawodowymi kancerogenami i mutagenami.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2021 poz. 2235), podobnie jak  wcześniej obowiązujące w tym zakresie akty prawne, nakłada na pracodawców m.in. obowiązek prowadzenia rejestru prac w kontakcie z określonymi w rozporządzeniu substancjami, mieszaninami, czynnikami i procesami technologicznymi, a także rejestru pracowników narażonych na te czynniki. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Instytut Medycyny Pracy w Łodzi jest zobligowany do prowadzenia Centralnego Rejestru gromadzącego dane z zakładów pracy z terenu całego kraju.
Celem prowadzenia centralnej bazy danych jest uzyskanie jak najpełniejszej informacji o występowaniu czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy i o narażeniu na nie pracowników w skali całego kraju. Informacje te są podstawą do podjęcia szeroko rozumianych działań profilaktycznych, objęcia odpowiednią opieką zdrowotną pracowników zawodowo narażonych na kancerogeny i mutageny oraz określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem w skali zarówno zakładu pracy, jak i całego kraju.


Uwaga:

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2021 poz. 2235). Test jednolity obejmuje wszystkie dotychczasowe zmiany rozporządzenia.Aktualności z jednostki