Treść artykułu

Rehabilitacja układu równowagi


Zawroty głowy i zaburzenia równowagi stanowią znaczący problem medyczno-społeczny, a występowanie ich rośnie. Utrzymanie równowagi jest procesem złożonym i zależnym od stanu i funkcjonowania wielu struktur anatomicznych. Sprawność układ równowagi określa współdziałanie między układami wzroku, komórkami zmysłowymi narządów przedsionkowych oraz receptorów czucia głębokiego z licznymi strukturami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Do zaburzeń czynnościowych wpływających na utrzymanie równowagi jak i odczuwanych zawrotów głowy może dochodzić, na każdym jego etapie. Czyli zbierania informacji z otoczenia, przetwarzania ich jak i odpowiedzi płynącej do efektorów. Objawami dysfunkcji są subiektywne odczucia zawrotów głowy lub zaburzenia równowagi, a nie leczone prowadzą do zwiększenia ryzyka upadków oraz narastania lękowych zmian psychicznych. Wpływ na ten układ mogą mieć patomechanizmy o pierwotnym podłożu: metabolicznym, hormonalnym, naczyniopochodnym, autoimmunologicznym. Czynnikiem etiologicznym chorób skutkujących zawrotami głowy mogą być zakażenia wirusowe lub bakteryjne, ale także choroby nowotworowe, krótkotrwałe zatrucia lub stałe uszkodzenia polekowe oraz urazy mechaniczne czy akustyczne.

Kompleksowa rehabilitacja zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi ma za zadanie poprawę dynamicznej ostrości wzroku, normalizację napięcia mięśniowego i czucia proprioreceptywnego poprzez ćwiczenia adaptacyjne i habituacyjne w celu osiągnięcia kompensacji ośrodkowej.


Usługa obejmuje:

  • edukację pacjenta na temat wpływu rehabilitacji na obserwowane zaburzenia czynnościowe;
  • terapię przedsionkową (vestibular rehabilitation therapy, VRT) obejmującą ćwiczenia substytucyjne, adaptacyjne, habituacyjne:
  • ćwiczenia stabilizujące spojrzenie;
  • ćwiczenia poprawiające koordynację wzrokowo-ruchową;
  • trening z zastosowaniem bodźców optokinetycznych;
  • ćwiczenia poprawiające propriocepcję;
  • ćwiczenia równoważne, ćwiczenia chodu;
  • ćwiczenia rozluźniające nadmiernie napięte mięśnie karku;
  • ćwiczenia z zastosowaniem platformy balansowej Komputerowej Posturografii Dynamicznej (CPD NeuroCom’u);
  • manewry repozycyjne i ćwiczenia habituacyjne w przypadku łagodnych położeniowych zawrotów głowy (ŁPZG).


Rehabilitacja prowadzona jest na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego i obejmuje opracowanie indywidualnego programu ćwiczeń.


Cennik