Treść artykułu
Światowy


Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2022 roku są poświęcone kulturze bezpieczeństwa pracy, a w szczególności zagadnieniu uczestnictwa pracowników w jej kształtowaniu. Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca także uwagę na ważną rolę dialogu społecznego, który umożliwia przedstawicielom rządów i partnerom społecznym udział w procesach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: od opracowywania i aktualizacji strategii i przepisów, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog społeczny jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich stron procesu pracy, zapewniającego efektywne wdrażanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.


Według globalnych szacunków każdego roku na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych umiera 2,9 mln osób, a co najmniej 402 mln ulega wypadkom przy pracy (Kongres Międzynarodowej Komisji Zdrowia w Pracy, ICOH, 2022 r.). Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe przyczyniają się do utraty 5,4% rocznego światowego produktu krajowego brutto (PKB). Przyczyn tego rodzaju zdarzeń upatruje się m.in. w poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, funkcjonującej w firmie. Wysoki jej poziom związany jest z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, przejawiającej się w codziennej pracy. O takim zjawisku mówimy wtedy, gdy prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników.

Budowanie kultury bezpieczeństwa wymaga włączenia wszystkich uczestników procesu pracy przez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.


Podstawą budowania kultury bezpieczeństwa pracy jest priorytetowe traktowanie kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niezbędnym warunkiem jest zapewnienie, aby system zarządzania bhp był integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w celu kontrolowania ryzyka oraz ograniczania liczby wypadków i chorób związanych z pracą. Ważna jest odpowiednia organizacja pracy, wzmacnianie poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom bezpieczeństwa oraz wsparcie uzyskiwane w tym zakresie od przełożonych i pracowników dozoru. W kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pomocne są szkolenia i przemyślane metody motywowania pracowników do udziału w tym procesie.


Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia Pracy, Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) przygotowała raport pt. "Wzmacnianie dialogu społecznego na rzecz kultury bezpieczeństwa i zdrowia", a Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przygotował tłumaczenie części tego raportu. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które można znaleźć na stronie www.ciop.pl/28kwietnia.Źródło: materiały prasowe CIOP-PIB

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami