Treść artykułu
Bezpłatne

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi zaprasza pracodawców oraz kadrę nadzorującą bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i wellbeing w zakładach pracy do udziału w bezpłatnych konsultacjach, wspierających zarządzanie zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu, ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników. 

Dla kogo?

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. 

Gdzie?

Konsultacje odbywają się zdalnie (telefonicznie bądź w formie telekonferencji). W zależności od sytuacji epidemicznej możliwe jest udzielenie konsultacji także w IMP w Łodzi.

Jak umówić konsultację?

Wystarczy wysłać mail na adres pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub wypełnić formularz dostępny na stronie www.pracanazdrowie.pl. W treści wiadomości lub w formularzu należy podać informację, który temat z oferty konsultacji będzie głównym tematem rozmowy. W ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy też telefonicznie: 42 631 45 38.

Zakres tematyczny konsultacji

Podczas bezpłatnych konsultacji można dowiedzieć się: 

 • jak poprzez wpływ na styl życia pracowników podnieść produktywność i ograniczyć absencję wynikającą z chorób, dolegliwości i procesów starzenia się, m.in. jak zmniejszyć zdrowotne skutki pracy siedzącej, zwiększyć rekreacyjną aktywność fizyczną, wspierać zdrowe odżywianie się pracowników, rozwiązywać problemy dotyczące palenia tytoniu, konsumpcji alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pomóc w redukcji stresu, komunikować się w sprawach zdrowia;

 • jak prowadzić diagnozę potrzeb zdrowotnych personelu, m.in. jak przygotować odpowiednią ankietę dla różnych grup wiekowych, co ustalić bez użycia ankiet, wykorzystując „miękkie” metody, o co warto pytać pracowników i o co pytać nie należy, jak rozmawiać na tematy drażliwe – np. stan zdrowia, jak interpretować i przedstawiać zebrane wyniki;

 • jak podnieść skuteczność benefitów prozdrowotnych i działań w sferze wellbeing, m.in. jak monitorować i oceniać firmowe inwestycje w zdrowie, dostosować ofertę do stanu zdrowia różnych wiekowo pracowników, włączyć personel w działania prozdrowotne i wspierać aktywność, ograniczyć nieracjonalne wydatki na zdrowie;

 • jak zaplanować, wdrożyć i rozwijać strategię promocji zdrowia personelu, m.in. jak dobrać zespół współpracowników, wyznaczyć i komunikować prozdrowotne cele firmy, ustalić problemy do rozwiązania w pierwszej kolejności, wybrać metody wspierania zachowań prozdrowotnych, budować kulturę organizacyjną sprzyjającą zdrowiu, omijać potencjalne przeszkody w promocji zdrowia, wykorzystać promocję zdrowia w budowaniu wizerunku firmy;

 • jak ocenić fizyczne obciążenie pracą na różnych stanowiskach oraz związane z nim ryzyko zawodowe, i wykorzystać wyniki tej oceny dla poprawy warunków pracy i wzmacniania zdrowia pracowników, m.in. jak dobrać adekwatne do potrzeb zakładu/stanowiska pracy metody oceny fizycznego obciążenia pracą, odnieść uzyskane wyniki do obowiązującego stanu prawnego oraz jakie zaproponować stosowne mechanizmy naprawcze w celu ochrony zdrowia pracowników w różnym wieku;

 • jak dokonać oceny ergonomicznej stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy, organizacji i sposobów jej wykonywania oraz zaplanować i wdrożyć działania naprawcze, m.in. jak dobrać je do konkretnych stanowisk pracy, w tym pracy przy komputerze, w transporcie ręcznym, pracach powtarzalnych i wykonywanych w wymuszonym rytmie, metody oceny ergonomicznej oraz jak odnieść uzyskane wyniki do aktualnych zaleceń ergonomii i zaproponować stosowne rozwiązania naprawcze dla pracowników w różnym wieku;

 • jak zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym pracy zmianowej oraz realizować działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie;

 • jak ocenić ryzyko zawodowe w odniesieniu do czynników chemicznych w środowisku pracy oraz przygotować zalecenia dla pracowników eksponowanych na te czynniki, m.in. jakie są obowiązki pracodawcy w tym obszarze, zwłaszcza przy narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne, oraz jakie są zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia;

 • jak ocenić ryzyko zawodowe w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych oraz przygotować zalecenia profilaktyczne dla pracowników eksponowanych na takie czynniki, m.in. jak zidentyfikować szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, jakie są obowiązki pracodawcy w tym obszarze oraz zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia;

 • jak dostosować warunki pracy do aktualnych zaleceń sanitarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w związku z pandemią Covid-19;

 • jak ocenić celowość wykonywania u pracowników badań genetycznych dotyczących wrażliwości na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, z uwzględnieniem prawnych i etycznych ograniczeń takich badań;

 • jak ocenić psychospołeczne warunki pracy i ich wpływ na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy oraz jak realizować działania edukacyjne i interwencyjne adresowane do różnych grup zawodowych, m.in. jak minimalizować stres zawodowy, jego skutki dla zdrowia i funkcjonowania, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy;

 • jak przeciwdziałać wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.


Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami