Treść artykułu
Przychodnia Chorób Zawodowych

Zakres działalności:

 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej z realizacją planu naukowego Instytutu Medycyny Pracy oraz umów dwustronnych zawartych z zagranicznymi placówkami naukowymi, ukierunkowanej na badania kliniczne i epidemiologiczne dotyczące wpływu zróżnicowanych czynników szkodliwych środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy na stan zdrowia pracujących;
 • opracowywanie wytycznych dotyczących badań lekarskich z zakresu medycyny pracy;
 • działalność konsultacyjna, diagnostyczno-orzecznicza i odwoławcza o zasięgu ogólnokrajowym, w dziedzinie szeroko pojętej patologii zawodowej dla potrzeb jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZUS;
 • przeprowadzanie odwoławczych badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • działalność dydaktyczno-szkoleniowa w dziedzinie klinicznej medycyny pracy;
 • opracowywanie ekspertyz w zakresie problematyki chorób zawodowych, pośrednio związanych z pracą oraz orzecznictwa o zdolności do zatrudnienia w konkretnych warunkach środowiskowych;
 • pełnienie fachowego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy szczebla wojewódzkiego;
 • realizacja zleceń na udzielanie specjalistycznych porad z zakresu medycyny pracy i opieki profilaktycznej nad pracownikami;
 • realizacja zadań zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia;
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla pracodawców i potrzeb kursów szkoleniowych;
 • uczestnictwo w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych;
 • recenzowanie prac naukowych;
 • ocena projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i orzecznictwa lekarskiego.