Treść artykułu
Opracowanie strategii zdrowotnej firmy

Opracowanie strategii zdrowotnej firmy

Strategia tworzona jest w oparciu o ustalenia z w/w diagnoz, rozmowy z menedżerami na temat priorytetów rozwojowych firmy i jej kluczowych polityk, a także spotkania warsztatowe z osobami zarządzającymi kwestiami dotyczącymi zdrowia w firmie. Dokument przedstawiający strategię zawiera m.in.: założenia promocji zdrowia jako jednej z wewnętrznych polityk firmy i jej uzasadnienie, charakterystykę sytuacji zdrowotnej w firmie, wskazanie zasobów dla wdrożenia promocji zdrowia i przeszkód do pokonania, określenie celów firmowej strategii promocji zdrowia i metod ich realizacji, planowane działania i grupy adresatów, rekomendowane procedury komunikacji z personelem, zasady systemowej koordynacji działań i zarządzania wdrażaniem strategii, plan i rekomendacje dotyczące metod ewaluacji przebiegu i efektów wdrożenia, jego harmonogram. W procesie przygotowania strategii jej treść jest na bieżąco uzgadniana z kluczowymi interesariuszami.