Treść artykułu
Jak
Jak czynniki środowiskowe i społeczne wpływają na zdrowie mieszkańców Łodzi, czy łodzianie są szczególnie narażeni? Odpowiedzi na te pytania szukają naukowcy z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w ramach międzynarodowego projektu EXPANSE, do udziału w którym zapraszają wszystkich pełnoletnich łodzian.

Nasze zdrowie zależy nie tylko od predyspozycji genetycznych, ale także od wpływu czynników środowiskowych. Według Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) w 2020 roku w Polsce około 39% mieszkańców miast i 33% mieszkańców wsi w wieku 16 lat i więcej deklarowało występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych. W grupie wiekowej 45-59 lat odsetek ten wynosił 33%, natomiast wśród osób w wieku 60-74 lata wzrósł aż do 60%. Zatem styl życia, ekosystem, czynniki społeczne, fizyczne oraz chemiczne to elementy, które w znaczący sposób wpływają na życie i zdrowie każdego człowieka.

Indywidualnie lub zbiorowo czynniki te, określane są jako Miejski Expozom. Koncepcja ekspozomu stara się uchwycić całokształt ekspozycji, aby zrozumieć, które czynniki środowiskowe i społeczne, w jaki sposób, w jakich ilościach oraz w jakich okolicznościach mają wpływ na nasze zdrowie. Wymienione czynniki, z uwzględnieniem predyspozycji genetycznych, definiują zdrowie jednostki na różnych etapach życia, włączając w to życie płodowe. Eksperci szacują, że do 2030 r. ponad 80% populacji Europy będzie żyło i wchodziło w interakcję ze złożonym środowiskiem miejskim, na które składa się mieszanka czynników środowiskowych i społecznych. Z tego względu tak ważne jest, aby poznać wpływ miejskiego otoczenia na zdrowie ludzi, a co za tym idzie podjąć działania mające na celu poprawę zdrowia populacji.

Mimo, że od dawna wiadomo, że czynniki środowiskowe warunkują nasz stan zdrowia oraz samopoczucia, to jednak nadal otwarte pozostaje pytanie które z nich są najważniejsze dla populacji miejskiej. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrożenia skutecznych programów prewencyjnych oraz interwencyjnych. Aby znaleźć odpowiedzieć na to pytanie kilkanaście wiodących instytucji naukowych w Europie realizuje projekt badawczy EXPANSE finansowany z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W ramach projektu w 5 europejskich miastach – Amsterdamie, Atenach, Bazylei, Barcelonie oraz Łodzi, realizowane jest tzw. „Laboratorium Miejskie - Urban Lab” czyli badanie, które ma na celu uzyskanie danych dotyczących ekspozycji i stanu zdrowia mieszkańców miast. Koordynatorem badania realizowanego w Łodzi jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.

Z tego względu IMP zaprasza do udziału w bezpłatnym badaniu wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta. Pierwszy etap to rejestracja za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej projektu. Wszystkie nadesłane zgłoszenia są weryfikowane przez zespół badawczy, a następnie dzielone na grupy oraz ustalany jest harmonogram badania. Kolejny etap to badanie kwestionariuszowe w nowoczesnej formule – za pośrednictwem aplikacji w telefonie oraz indywidualny pomiar narażenia na czynniki środowiskowe za pomocą specjalistycznych urządzeń. Po roku, losowo wybranych 300 osób powtórzy pomiary.

Wyniki uzyskane w ramach projektu EXPANSE pomogą w ustaleniu zależności wpływu czynników środowiskowych i społecznych na ryzyko wystąpienia chorób kardio-metabolicznych oraz chorób układu oddechowego w skali miasta, a także na tle innych, europejskich aglomeracji. Pozyskane w badaniu wyniki posłużą do opracowania nowych narzędzi badawczych mających na celu poprawę zdrowia populacji miejskiej.

Więcej informacji na temat projektu oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie projektu: www.expanse.imp.lodz.pl


Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami