Treść artykułu

Szczegółowy zakres działalności

 1. ocena predyspozycji genetycznych do zachorowania na choroby cywilizacyjne w badaniach asocjacyjnych i prospektywnych;
 2. ocena wczesnych molekularnych biomarkerów efektu (konstytutywna ekspresja genów, długość telomerów, liczba kopii mtDNA) w materiale biologicznym człowieka, np. w leukocytach krwi obwodowej;
 3.  ocena epigenetycznej regulacji procesu niegenotoksycznej kancerogenezy z zastosowaniem jakościowej i ilościowej oceny metylacji DNA, analizy microRNA, ekspresji genów, genotypowania, analizy mutacji;
 4.  ocena epigenetycznej kontroli ekspresji genów, m.in. kodujących selenobiałka, związanych z metabolizmem ksenobiotyków, obroną antyoksydacyjną, rytmem okołodobowym, zaangażowanych w procesy metaboliczne, kontrolę cyklu komórkowego, apoptozę oraz naprawę DNA u osób zdrowych i osób z rakiem;
 5. ocena wpływu diety i czynników środowiskowych na proces ekspresji mRNA oraz metylacji DNA;
 6. ocena toksycznego działania substancji i preparatów chemicznych, wyrobów medycznych i produktów leczniczych w badaniach in vivo i in vitro zgodnie z zasadami i w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice; GLP);
 7. ocena wczesnych efektów cytotoksycznych i genotoksycznych w populacjach narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku bytowania;
 8. ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę);
 9. badania patomorfologiczne (makroskopowe, histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne) w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów mineralnych, nanomateriałów itp.;
 10. opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod oceny działania substancji chemicznych;
 11. opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod z zakresu genetyki molekularnej i epigenetyki;
 12. prowadzenie działań komercyjnych, w tym szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie technik oceny działania genotoksycznego, niegenotoksycznego, mutagennego, hodowli komórkowych in vitro, metod biologii i toksykologii molekularnej;
 13. upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach zdrowia publicznego w zmieniającym się społeczeństwie.

Aktualności z jednostki