Treść artykułu

O jednostce

Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów i prac B+R, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, także w roli lidera. 

Obecnie w IMP realizowanych jest ponad 30 projektów krajowych i międzynarodowych, z czego 1/3 to projekty FP7, Horyzont 2020, Interreg, EIT HEALTH, WHO,Erasmus+ i inne międzynarodowe.

Realizujemy także projekty z funduszy strukturalnych UE tj. dofinansowane ze środków POPC obejmujące prace takie jak: wdrożenie narzędzi informatycznych takich jak Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym oraz Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Oraz finansowane przez ministerstwa i agencje narodowe takie jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED, PROGRAM WIELOLETNI CIOP) oraz NCN ( wachlarz projektów z niemal wszystkich dostępnych programów) oraz Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursów Narodowego Programu Zdrowia NPZ, Amiantus, Dane Statystyczne i z innych funduszy i programów celowych.

W poprzednich latach IMP realizował projekty także: z FP6,FP7,Polsko-Norweskiego Mechanizmu finansowego, POIG, POKL, PBS3, Programu Innowacje społeczne. Znacząco wzbogacał także swoją infrastrukturę badawczą dzięki pozyskanym subwencjom i dotacjom celowym.

Realizowane w IMP projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie efektów w praktyce lub te o szczególnym wymiarze społecznym stały się często bazą dla dalszych działań komercyjnych Instytutu. 

 IMP szeroko współpracuje także z otoczeniem gospodarczym wykonując prace na zlecenie i we współpracy z przemysłem i instytucjami sektora zdrowia, co roku realizując ponad 100 umów z przemysłem, placówkami prowadzącymi działalność medyczną oraz badania dozymetryczne. 

W tej współpracy IMP często wykorzystuje autorskie rozwiązania i modele, prototypy i stanowiska badawcze, które zostały opracowane w ramach zrealizowanych prac i projektów B+R, świadczy usługi na bazie wyników prac B+R uzyskanych w projektach aplikacyjnych, stosuje więc wyniki prac B+R w działalności gospodarczej, tworząc w ten sposób swoją przewagę konkurencyjną na rynku.