Treść artykułu
Badania biegłości laboratoriów wykonujących analizy czynników chemicznych w środowisku pracy (IMP-CHEM 2) w 2022 roku

Badania biegłości laboratoriów wykonujących analizy czynników chemicznych w środowisku pracy (IMP-CHEM 2) w 2022 roku


Centralne Laboratorium Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (dawniej Pracownia Higieny Pracy) organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania rozpuszczalników organicznych, chlorowanych związków organicznych, amoniaku, formaldehydu oraz WWA w powietrzu środowiska pracy. Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. 

W 2022 r. Centralne Laboratorium IMP zaprasza do udziału w badaniach biegłości polegających na analizie zestawu próbek kontrolnych wybranych substancji chemicznych. O wyborze substancji oznaczanych w danym roku kalendarzowym decyduje organizator na podstawie liczby zgłoszeń (min. 5). W 2022 r. uczestnicy, zgodnie z życzeniem, mogą dokonać wyboru spośród niżej wymienionych zestawów substancji:

Zestaw 1: benzen i toluen w jednej próbce na węglu aktywnym 

Zestaw 2: octan butylu i p-ksylen w jednej próbce na węglu aktywnym

Zestaw 3: amoniak (NH3)  w roztworze wodnym

Zestaw 4: trichloroeten i tetrachloroeten w jednej próbce na węglu aktywnym 

Zestaw 5: formaldehyd w próbce (na rurkach wypełnionych żelem krzemionkowym pokrytym roztworem 2,4-DNPH) 

Zestaw 6: WWA mieszanina 8 związków na filtrach z włókna szklanego 


W bieżącym roku przewidywana jest tylko 1 runda badań – wiosenna. W związku z tym prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31.03.2022 r. Przewidywany termin rozpoczęcia rundy 70. to pierwsza połowa maja 2022 r. Wraz z wysyłką próbek dołączone zostaną terminy przesłania wyników analizy oraz raportów z przebiegu danej rundy. Na wykonanie analiz przeznacza się okres 3 tygodni.


Cena udziału laboratorium w jednej rundzie kontrolnej dla określonego zestawu substancji wynosi:

  • dla zestawów od 1 do 4 -1500 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset) 
  • dla zestawów od 5 do 6 - 1700 zł (słownie zł: jeden tysiąc siedemset) 


Kwotę za wybrany zestaw/zestawy substancji należy wpłacić przelewem na konto: 

Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi: 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723

Na przelewie konieczne jest umieszczenie dopisku: ZLB/ 4 /2022, nr zestawu.

 

Wybierając odpowiedni sposób płatności, prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym - pkt. 10 odpowiedniej pozycji:
  • Wystawienie faktury potwierdzającej Państwa wpłatę należności na nasze konto w terminie: do 30.04.2021 r.
  • Wystawienie faktury do zapłaty z terminem płatności 30 dni

Warunkiem udziału w badaniach biegłości jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), zamieszczonego na stronie Instytutu i podanie w formularzu rodzaju wybranych substancji oraz sposobu zapłaty. 

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w rundzie 70. przewidziany jest na 31 marca 2022 r.Załączniki

Cennik