Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje

Zakres badania lekarskiego

Badania dotyczą osób zatrudnionych przy pracach w narażeniu na azbest do dnia 28 września 1997 roku.
Osoba zgłaszająca się na badanie do odpowiedniego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości i "Książeczkę badań profilaktycznych" w której dokonywany jest wpis o przeprowadzonym badaniu.
Wzór książeczki oraz sposób jej wypełnienia i aktualizację określa Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczek badań profilaktycznych dla osób, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych (Dz. U. Z 2005 r. nr 13, poz. 109). Książeczkę badań profilaktycznych wystawia i przekazuje pracownikowi pracodawca, a w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Okresowe badanie lekarskie obejmuje:

– badanie ogólnolekarskie,
– zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej,
– badanie spirometryczne spoczynkowe,
– badanie uzupełniające (laryngologiczne, gazometryczne spoczynkowe), jeśli potrzeba taka wynika z oceny stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu,
– inne badania diagnostyczne (np. tomografia komputerowa, badanie gazometryczne wysiłkowe), jeśli zachodzi potrzeba poszerzenia diagnostyki.


Wyniki zdjęć radiologicznych klatki piersiowej opisywane są wg Międzynarodowej Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc ILO, 1980.

Częstotliwość badań profilaktycznych ustala lekarz przeprowadzający badanie okresowe biorąc pod uwagę m.in.: stan zdrowia osoby podlegającej badaniu, stanowisko pracy, wielkość narażenia, staż pracy oraz okres latencji chorób azbestozależnych. Okresowe badanie lekarskie przeprowadza się  nie rzadziej niż co 3 lata.

Dla potrzeb programu Amiantus wypracowana została przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi ujednolicona metodyka badania profilaktycznego i dokumentacja. We wszystkich ośrodkach badania  prowadzone są wg standardów światowych, zgodnie z  zaleceniami Helsińskimi (1997) uwzględniającymi przy diagnozowaniu chorób azbestozależnych kryteria kliniczne, radiologiczne, spirometryczne, histologiczne oraz ocenę narażenia. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy przeprowadzające badania lekarskie posiadają uprawnienia do orzekania o chorobie zawodowej.

Do chorób zawodowych, które mogą być skutkiem narażenia na pył azbestu należą: pylica azbestowa (azbestoza), choroby opłucnej lub osierdzia, rak płuca, międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej oraz przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli w przypadku znacznego upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...-Dz. U.2009, Nr 105, poz. 869).

Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP