Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


 

Realizacja programu i wyniki

Od rozpoczęcia programu „Amiantus” w roku 2000 do 2015 roku badaniami objęto 7687 osób, wśród  których 63% stanowili mężczyźni. W okresie tym przeprowadzono łącznie 27 571 profilaktycznych badań lekarskich. Średnio rocznie badanych było ok. 1723 osób. Osoby zbadane tylko jeden raz stanowiły 37% ogółu objętych programem, 16% osób miało przeprowadzone badanie dwukrotnie, trzykrotnie i więcej razy przebadano 47% osób.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w poszczególnych rodzajach przetwórstwa azbestu, wśród
7687 osób zbadanych najliczniejszą grupą byli pracownicy zakładów azbestowo-cementowych
– 4008 osób, tj. 52,1%. Pracownicy zakładów produkujących wyroby włókiennicze stanowili
11,9% (917 osób), produkujących wyroby uszczelniające - 11,2% (865 osób), cierne - 11,5% (885 osób) oraz produkujących wyroby hydroizolacyjne, masy asfaltowe i płyty filtracyjne – 9,4% (723 osoby).

Blisko 60% badanych pracowało w zakładach przetwórstwa azbestu powyżej 10 lat. Około 25% stanowiły osoby, które pracowały powyżej 20 lat. W analizowanej grupie 7687 osób stosunkowo wysoki odsetek uczestników programu legitymowało się stażem pracy krótszym niż 5 lat (22%).

Najwyższy udział w badaniach profilaktycznych miały osoby, których okres latencji (czas jaki upłynął od pierwszego kontaktu z azbestem do chwili badania) wyniósł 30-39 lat stanowiąc 34% ogółu badanych.

Pylicę azbestową rozpoznano u 1667 osób, co stanowi 21,7% ogółu badanych, raka płuca u 104 osób, międzybłoniaka opłucnej u 68 osób. Zmiany radiologiczne opłucnowe stwierdzono u 3562 (46%) osób, zacienienia miąższu płucnego u 4974 (65%) osób.

Najczęściej choroby azbestozależne stwierdzano wśród byłych pracowników zakładów azbestowo-cementowych. W grupie tej obserwowano również wzrastający trend częstości występowania pylicy azbestowej oraz zmian w obrazie radiologicznym płuc badanych osób
wraz z wiekiem, stażem pracy i okresem latencji.

Liczba osób zbadanych w programie Amiantus w latach 2000-2015 według ośrodków przeprowadzających badania profilaktyczne i byłych zakładów przetwórstwa azbestu
 
Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP