Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


 

Realizacja programu i wyniki

Od rozpoczęcia programu Amiantus w roku 2000 do 2017 roku badaniami objęto 8049 osób, wśród których 62,6% stanowili mężczyźni. W okresie tym przeprowadzono łącznie 31183 profilaktycznych badań lekarskich. Około połowa badanych – 56,1% były to osoby pracujące na wydziałach bezpośrednio produkcyjnych (4516 osób); pracujący na wydziałach pomocniczych stanowili 30,5% (2452 osoby), w administracji pracowało 13,4% (1080 osób badanych). Osoby zbadane tylko jeden raz stanowiły 35,3% ogółu objętych programem, 15,9% osób miało przeprowadzone badanie dwukrotnie, trzykrotnie i więcej razy przebadano 48,8% osób.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w poszczególnych rodzajach przetwórstwa azbestu, największy odsetek badanych to pracownicy zakładów azbestowo-cementowych – 51,4%. Pracownicy zakładów produkujących wyroby włókiennicze stanowili 11,6%, pracownicy zakładów produkujących wyroby cierne – 11,6%, wyroby uszczelniające – 11,2%, oraz wyroby hydroizolacyjne, masy asfaltowe, płyty filtracyjne – 10,3%. Jedna czwarta badanych legitymowała się ponad 20 letnim stażem pracy w narażeniu na azbest.
Wśród 8049 osób przebadanych w programie w latach 2000-2017 u 2130 osób stwierdzono chorobę zawodową. Pylica azbestowa (azbestoza) występowała u 1770 osób tj. u 22% badanych, rak płuca u 114 badanych, międzybłoniak opłucnej u 74 osób. Zmiany radiologiczne opłucnowe stwierdzono u 3538 (44%) osób, natomiast zacienienia miąższu płucnego u 5290 (65,7%) osób. Najczęściej choroby azbestozależne stwierdzano wśród byłych pracowników zakładów azbestowo-cementowych.


Liczba osób zbadanych w programie Amiantus w latach 2000-2017 według ośrodków przeprowadzających badania profilaktyczne i byłych zakładów przetwórstwa azbestu 

  
Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP