Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


 

Realizacja programu i wyniki

Od rozpoczęcia programu Amiantus w roku 2000 do 2018 roku badaniami objęto 8223 osoby, wśród których 62,5% stanowili mężczyźni. W okresie tym przeprowadzono łącznie 32766 profilaktycznych badań lekarskich. Około połowa badanych – 56% były to osoby pracujące na wydziałach bezpośrednio produkcyjnych (4604 osób); pracujący na wydziałach pomocniczych stanowili 30,5% (2506 osoby), w administracji pracowało 13,5% (1112 osób badanych). Osoby zbadane tylko jeden raz stanowiły 35,3% ogółu objętych programem, 15,5% osób miało przeprowadzone badanie dwukrotnie, trzykrotnie i więcej razy przebadano 49,2% osób.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w poszczególnych rodzajach przetwórstwa azbestu, największy odsetek badanych to pracownicy zakładów azbestowo-cementowych – 50,9%. Pracownicy zakładów produkujących wyroby włókiennicze stanowili 11,5%, pracownicy zakładów produkujących wyroby cierne – 11,6%, wyroby uszczelniające – 11,2%, oraz wyroby hydroizolacyjne, masy asfaltowe, płyty filtracyjne – 10,8%. Jedna czwarta badanych legitymowała się ponad 20 letnim stażem pracy w narażeniu na azbest.

Wśród 8223 osób przebadanych w programie w latach 2000-2018 u 2180 osób stwierdzono chorobę zawodową. Pylica azbestowa (azbestoza) występowała u 1821 osób tj. u 22,1% badanych, rak płuca u 116 badanych, międzybłoniak opłucnej u 76 osób. Zmiany radiologiczne opłucnowe stwierdzono u 3443 (41,9%) osób, natomiast zacienienia miąższu płucnego u 5394 (65,6%) osób. Najczęściej choroby azbestozależne stwierdzano wśród byłych pracowników zakładów azbestowo-cementowych.
 
Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP