Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


 

Realizacja programu i wyniki

Od rozpoczęcia programu Amiantus w roku 2000 do 2016 roku badaniami objęto 7878 osób, wśród których 63% stanowili mężczyźni. W okresie tym przeprowadzono łącznie 29 333 profilaktycznych badań lekarskich. Około połowa badanych – 56,3% były to osoby pracujące na wydziałach bezpośrednio produkcyjnych (4437 osób); pracujący na wydziałach pomocniczych stanowili 30,4% (2394 osoby), w administracji pracowało 13,3% (1046 osób badanych). Osoby zbadane tylko jeden raz stanowiły 36% ogółu objętych programem, 16% osób miało przeprowadzone badanie dwukrotnie, trzykrotnie i więcej razy przebadano 48% osób.

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w poszczególnych rodzajach przetwórstwa azbestu, największy odsetek badanych to pracownicy zakładów azbestowo-cementowych – 52%. Pracownicy zakładów produkujących wyroby włókiennicze stanowili 12%, pracownicy zakładów produkujących wyroby cierne, a także wyroby uszczelniające po – 11%, oraz wyroby hydroizolacyjne, masy asfaltowe, płyty filtracyjne – 10%. Jedna czwarta badanych legitymowała się ponad 20 letnim stażem pracy w narażeniu na azbest.

Wśród 7878 osób przebadanych w programie w latach 2000-2016 u 2052 osób stwierdzono chorobę zawodową. Pylica azbestowa (azbestoza) występowała u 1705 osób tj. u 22% badanych, rak płuca u 109 badanych, międzybłoniak opłucnej u 70 osób. Zmiany radiologiczne opłucnowe stwierdzono u 3523 (45%) osób, natomiast zacienienia miąższu płucnego u 5131 (65%) osób. Najczęściej choroby azbestozależne stwierdzano wśród byłych pracowników zakładów azbestowo-cementowych. 
Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP