Azbest – Program Amiantus | Akcja ERGOTEST | ERGO4Nurses


O programie | Zakłady pracy i ośrodki przeprowadzające badania | Zakres badania lekarskiego | Realizacja programu i wyniki | Publikacje


     


Kierownik: dr hab. Beata Świątkowska
tel./faks: 42 631 45 66, 42 631 45 62
e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
 

 


Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest w celu realizacji ustawowych uprawnień byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu. Programem objęci są pracownicy 28 zakładów wymienionych w załączniku do Ustawy, którzy pracowali w zakładzie
do dnia 28 września 1997 r. (Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. Nr 101 poz. 628 ze zmianami Dz. U. 1998 r. Nr 156 poz. 1018, nowelizacja ustawy z dnia 14.03.2003 . Dz. U. Nr 65 poz. 596).
Osoby te na mocy Ustawy uzyskały uprawnienia do:

– bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
– bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
– korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej
z tym leczeniem.

Badania przeprowadzane są przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) właściwe terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu wymienionego w załączniku do ustawy.

Jednostką koordynującą badanie w Instytucie jest Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka związanych z Azbestem, którego zadania w tym zakresie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Z dnia 24 sierpnia 2004 r.). Główne zadania to:

– określenie szczegółowej metodyki badań oraz zapewnienie jednolitej oceny radiogramów
w ramach okresowych badań lekarskich,
– przeprowadzenie szkoleń i udzielenie konsultacji dla lekarzy wykonujących okresowe badania lekarskie,
– sprawowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi okresowe badania lekarskie,
– przeprowadzanie analiz danych zawartych w kartach badań w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej osób podlegających okresowym badaniom lekarskim,
– prowadzenie rejestru pracowników zawodowo narażonych na azbest oraz przekazywanie lekarzom niezbędnych informacji z tego rejestru w celu prawidłowej oceny narażenia na pył azbestu.


Program badań lekarskich finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego.

Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP