ERASMUS+ | 6/4/3.1a/NPZ/2016/312/1657 | CERACI


O projekcie | Partnerzy | Ankieta


CHEMICAL SAFETY MANAGEMENT TRAINING HUB FOR CHEMICALS USERS - Zdalne, otwarte szkolenia dla użytkowników chemikaliów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym

Kierownik projektu: dr Daria Pakulska
Daria.Pakulska@imp.lodz.pl; bezpieczeństwo.chemiczne@imp.lodz.pl
Koordynator projektu: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Okres trwania projektu: 01.09.2017 - 31.08.2020

Projekt realizowany jest przy współpracy z Politechniką Łódzką oraz partnerami z Niemiec (Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH), Rumunii (Fundatia Romtens) i Grecji (Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis).

W ramach projektu przygotowywane są moduły otwartego zdalnego szkolenia zawodowego oraz aplikacja na urządzenia mobilne z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym. Projektowane szkolenia skierowane są do dalszych użytkowników (DU) i dystrybutorów (D) chemikaliów (w rozumieniu rozporządzenia REACH), a w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH , DU chemikaliów to osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie będąca producentem ani importerem, która używa substancji chemicznej w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej, a D chemikaliów - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancje w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny, udostępniając ją stronom trzecim.

Od 2006 r. przepisy prawne UE regulujące obrót i stosowanie chemikaliów uległy istotnym zmianom mającym na celu skuteczniejszą ochronę zdrowia i środowiska przed skutkami narażenia na nie. Na dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów, stanowiących liczne ogniwa łańcuchów dostaw produktów chemicznych, prawie we wszystkich branżach przemysłu, nałożone zostały nowe obowiązki prawne. Chociaż świadomość istnienia nowych obowiązków prawnych w dużych przedsiębiorstwach wydaje się wystarczająca, to zawiłości nowych regulacji budzą szereg wątpliwości szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), którym niejednokrotnie brakuje funduszy na komercyjne, czasochłonne szkolenia, a oferta niekomercyjnych kursów jest niewystarczająca.

Ocena skutków wprowadzenia rozporządzeń REACH i CLP  dla przedsiębiorstw w perspektywie ponad 10 lat prowadzi do wniosku, że ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo chemiczne spośród DU i D chemikaliów są w niewystarczający sposób przeszkoleni i brakuje im wiedzy i zrozumienia unijnej legislacji w tym zakresie. Potrzebę wsparcia dla przedsiębiorstw wykryto szczególnie w zakresie umiejętności klasyfikacji mieszanin chemicznych oraz oceny narażenia w środowisku pracy.

Realizowany projekt, w tym opracowywane moduły szkoleniowe ułatwią identyfikację, zrozumienie i przestrzeganie obowiązków prawnych, związanych z obrotem chemikaliami wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Aby zapewnić wysoką jakość szkolenia, wszystkie materiały i narzędzia będą stopniowo ulepszane, oceniane i naukowo recenzowane przez konsorcjum (5 organizacji z 4 krajów). Aby zapewnić współpracę pomiędzy światem edukacji i światem pracy, materiały i narzędzia szkoleniowe będą weryfikowane na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli DU i D chemikaliów. Wymiana wiedzy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi a rynkiem pracy pozwoli przystosować pakiet szkoleniowy do prawdziwych potrzeb przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę obszerny zakres tematyczny i niejednolitość grup szkoleniowych pod względem wiedzy w zakresie tematu projektu, pakiet szkoleniowy będzie obejmował dwa moduły:

  • poziom podstawowy – skierowany do osób, które rozpoczynają program szkoleniowy i mają ograniczoną wiedzę na temat bezpieczeństwa chemicznego oraz rozporządzeń REACH i CLP;
  • poziom zaawansowany – skierowany do osób, które mają już opanowane podstawy w tym zakresie.
Udostępnione pakiety szkoleniowe będą mogły być wykorzystywane, zarówno do samokształcenia, jak i w szkoleniach grupowych w zakładach pracy.

Zakres tematyczny będzie dostosowany do najnowszych zmian prawnych z zakresu bezpieczeństwa chemicznego i będzie obejmował m.in. zagadnienia dotyczące:
  • charakterystyki ról i obowiązków uczestników łańcucha dostaw wynikających z rozporządzeń REACH i CLP;
  • kryteriów i zasad klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów zgodnych z CLP;
  • zasad sporządzania kart charakterystyki mieszanin chemicznych zgodnie z nowymi wymogami prawnymi;
  • oceny bezpieczeństwa chemicznego, w szczególności modeli oceny narażenia rekomendowanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
Moduły szkoleniowe będą dostępne bezpłatnie on-line oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne.
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP