ERASMUS+ | 6/4/3.1a/NPZ/2016/312/1657 | CERACI


Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
6/4/3.1a/NPZ/2016/312/1657
prof. dr hab. Sławomir Michał Czerczak

Informacje zawarte w bazie danych dotyczyć będą narażenia zawodowego na czynniki rakotwórcze lub mutagenne w zakładach pracy na terenie Polski. Dane te stanowią podstawę do podejmowania działań zmierzających do optymalnego zarządzania ryzykiem związanym z kancerogenami i mutagenami w miejscu pracy, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby przypadków nowotworów zawodowych. Baza danych jest elementem informacyjnym umożliwiającym podjęcie i właściwe ukierunkowanie działań profilaktycznych na szczeblu zarówno zakładów pracy, jak i ogólnokrajowym. Nadrzędnym celem jest ograniczenie liczby narażonych pracowników oraz zmniejszenie poziomu ich narażenia na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, przez zachęcanie pracodawców do zastępowania tych czynników bezpieczniejszymi zamiennikami, a tam, gdzie nie jest to możliwe, przez zwiększenie nadzoru nad warunkami pracy. Działania takie będą w przyszłości skutkować zmniejszeniem zachorowalności na nowotwory zawodowe.

W IMP gromadzone są od 1999 roku  informacje (od 2004 r. dane dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin są zbierane w oparciu o klasyfikację chemikaliów obowiązującą w UE). o występowaniu w miejscu pracy różnorodnych czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i o narażeniu na nie pracowników. Informacje były też wykorzystywane do raportów sporządzanych przez instytucje europejskie.

Tworzenie centralnej bazy danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy jest istotnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do omawianych czynników. Stanowić ona będzie cenne źródło informacji o występowaniu tych czynników w środowisku pracy. Analiza zgromadzonych danych z terenu całego kraju pozwoli na kompleksową ocenę ryzyka wystąpienia nowotworów pochodzenia zawodowego i poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów na zmniejszenie tego ryzyka wśród zatrudnionych pracowników.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP