6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/A | 6/4/3.1c/NPZ/2016/312/1658 | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/B | 6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/C | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/A | InAirQ


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

Monitorowanie narażenia na hałas i szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników różnych grup zawodowych: a. pracowników branży rozrywkowej – trenerów fitness, b. pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne, c. operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/A
dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP

Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2016-2017, w ramach realizacji I etapu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Ogólnym celem tych badań było monitorowanie narażenia na hałas i ocena ryzyka uszkodzenia słuchu w grupach zawodowych pracowników, które nie są rutynowo objęte kontrolą, takich jak pracownicy szeroko rozumianej branży rozrywkowej oraz użytkownicy słuchawkowych zestawów komunikacyjnych. W II etapie NPZ badaną grupę rozszerzono o pracowników eksponowanych na hałas ultradźwiękowy, którego szkodliwego działania na narząd słuchu dotychczas wystarczająco nie udokumentowano.

Realizowane aktualnie badania są w szczególności kontynuacją projektu, w trakcie którego oceniano narażenie na hałas i wczesne uszkodzenia słuchu u pracowników w branży rozrywkowej – barmanów pracujących w pubach, dyskotekach i klubach muzycznych. Wyniki wcześniejszych badań potwierdziły występowanie znaczących przekroczeń wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu na stanowiskach pracy barmanów, a także występowanie u 77% badanych osób  czasowych zmian progów słuchu, co może skutkować rozwojem trwałych ubytków słuchu.

Do grupy pracowników branży rozrywkowej, w której może dochodzić do znaczących przekroczeń narażenia na hałas poza pracownikami klubów nocnych i pubów należą także instruktorzy fitness. Ocenę narażenia na hałas u trenerów fitness komplikuje fakt, że ekspozycja jest zazwyczaj zmienna w czasie, zarówno w aspekcie poziomów narażenia, jak i długości trwania. Problem stanowi również monitorowanie audiometryczne na wczesnym etapie rozwoju urazu akustycznego. Proponowane badania ukierunkowane są na oba powyższe problemy.

W ramach realizacji zadania planowane jest również kontynuowanie oceny narażenia na hałas oraz związanego z nim ryzyka uszkodzenia słuchu wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych zestawów komunikacyjnych. Standardowe metody pomiaru hałasu nie pozwalają na ocenę ekspozycji na hałas w przypadku stosowania zestawów słuchawkowych, czyli wtedy, gdy źródło dźwięku znajduje się w pobliżu ucha pracownika. W Polsce nie przeprowadza się rutynowo pomiarów i oceny narażenia na hałas na stanowiskach pracy wyposażonych w słuchawkowe systemy komunikacyjne, a w konsekwencji brak jest informacji nt. skali narażenia i związanego z nim ryzyka upośledzenia słuchu wśród pracowników. Tymczasem słuchawkowe zestawy są coraz częściej stosowane przez pracowników różnych branż. Co więcej, dostępne dane literaturowe i wyniki pilotażowych badań własnych wskazują, że tego typu urządzenia tego typu mogą być źródłem hałasu o poziomach dźwięku A przewyższających 85 dB, a więc stwarzających ryzyko upośledzenia słuchu.

Specyficzną odmianą hałasu jest hałas ultradźwiękowy, w którego widmie dominują składowe z zakresu wysokich częstotliwości słyszalnych i niskich ultradźwiękowych (od 10 do 40 kHz). Głównym źródłem tego rodzaju hałasu są ultradźwiękowe urządzenia technologiczne niskich częstotliwości (np. myjki lub zgrzewarki). Hałas ten jest również emitowany w sposób niezamierzony w wyniku przepływu lub wypływu sprężonych gazów lub dużych prędkości obrotowych elementów składowych przez inne maszyny i urządzenia. Wysokie częstotliwości słyszalne (1020 kHz) mogą powodować uciążliwość, szumy uszne, bóle głowy, zmęczenie i nudności. Po drugie - składowe ultradźwiękowe (powyżej 20 kHz) o wysokich poziomach ciśnienia akustycznego mogą powodować uszkodzenie słuchu. Stąd wartości dopuszczalne ustalono na takim poziomie, aby uniemożliwiały wystąpienie uszkodzenia słuchu i subiektywnych skutków w postaci zmęczenia, bólu głowy, nudności, dzwonienia w uszach, wymiotów itp. W Polsce w 2001 r. miała miejsce nowelizacja wartości NDN hałasu ultradźwiękowego, ale sprowadzała się tylko do ograniczenia rozpatrywanego zakresu częstotliwości. W konsekwencji opracowane blisko 50 lat temu i nieudokumentowane w pełni wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego są nadal stosowane, a tylko nieliczne prace potwierdzają związek pomiędzy ubytkami słuchu i narażeniem na hałas ultradźwiękowy. Tymczasem technologie ultradźwiękowe niskich częstotliwości są coraz częściej stosowane w wielu działach gospodarki. Istnieje więc potrzeba weryfikacji szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu.

Celami projektu są:

  • opracowanie metody monitorowania narażenia na hałas i wczesnych skutków zdrowotnych u pracowników branży rozrywkowej – trenerów fitness,
  • ocena narażenia na hałas i stanu słuchu pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne oraz oszacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wśród potencjalnych użytkowników tego typu urządzeń oraz opracowanie wytycznych dotyczących zasad kontroli narażenia na hałas i minimalizowania jego niekorzystnego wpływu,
  • ocena narażenia na hałas ultradźwiękowy i jego wpływu na stanu słuchu operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości.
W ramach realizacji projektu zostało zaplanowane do przeprowadzenia w dniu 4.11.2020r. - za pomocą platformy GoToMeeting - webinarium szkoleniowe nt. „Monitorowanie narażenia na hałas i szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników różnych grup zawodowych: pracowników branży rozrywkowej – trenerów fitness, pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne oraz operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości”.

Chęć uczestniczenia ww. wydarzeniu wyrazili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkich oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, służb BHP, laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy, lekarze medycyny pracy i inni profesjonaliści zajmujący się ochroną zdrowia pracujących oraz trenerzy fitness.

W trakcie webinarium zostaną zaprezentowane wykłady przedstawiające rezultaty badań przeprowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia w postaci wykładów (program), obejmujące wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas oraz ocenę ryzyka upośledzenia słuchu wśród pracowników różnych grup zawodowych, tj. trenerów fitness, pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne oraz operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości.

Do pobrania:
Zalecenia dotyczące ochrony słuchu przed hałasem u pracowników branży rozrywkowej


Wytyczne dotyczące zasad kontroli narażenia na hałas i minimalizowania jego niekorzystnych skutków u pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne


Wytyczne dotyczące ograniczania zagrożenia hałasem ultradźwiękowym na stanowiskach pracy wyposażonych w technologiczne urządzenia ultradźwiękowe

Program webinarium
Ulotka
 
Materiały z webinarium:

Monitorowanie narażenia na hałas i szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u pracowników
różnych grup zawodowych - cele i założenia projektu badawczego

dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska

Zawodowe uszkodzenie słuchu - patogeneza, klinika, czynniki ryzyka
prof. dr hab. med. M. Śliwińska-Kowalska

Zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem
mgr A. Dudarewicz

Narażenie i skutki ekspozycji na hałas wśród pracowników stosujących słuchawkowe systemy komunikacyjne - przegląd piśmiennictwa

dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska

Ocena narażenia na hałas i ryzyka uszkodzenia słuchu wśród użytkowników słuchawkowych zestawów komunikacyjnych - wyniki badań własnych
mgr K. Zaborowski

Ocena stanu słuchu pracowników stosujących słuchawkowe zestawy komunikacyjne - wyniki badań własnych
dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska
 
Źródła i skutki ekspozycji na hałas ultradźwiękowy - przegląd piśmiennictwa
dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska

Ocena narażenia na hałas i ryzyka uszkodzenia słuchu wśród operatorów technologicznych
urządzeń ultradźwiękowych niskich częstotliwości - wyniki badań własnych

mgr K. Zaborowski

Ocena stanu słuchu operatorów technologicznych urządzeń ultradźwiękowych niskich częstotliwości - wyniki badań własnych
mgr A. Dudarewicz

Narażenia na hałas w branży rozrywkowej - przegląd piśmiennictwa

dr A. Wolniakowska

Szacowanie czasowego przesunięcia progu słuchu po narażeniu na hałas
mgr A. Dudarewicz

Ocena narażenia na hałas barmanów i instruktorów fitness - wyniki badań własnych

mgr K. Zaborowski

Ocena stanu słuchu i jego zmian po narażeniu na hałas u barmanów i instruktorów fitness - wyniki badań własnych
dr A. Wolniakowska

Wytyczne dotyczące kontroli narażenia i minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu użytkowników słuchawkowych zestawów komunikacyjnych, operatorów ultradźwiękowych urządzeń technologicznych niskich częstotliwości i instruktorów fitness
dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska

Prezentacja urządzeń do pomiarów hałasu ultradźwiękowego i pomiarów z zastosowaniem
techniki MIRE

mgr inż. J. Maciejczyk, przedstawiciel Ligi Walki z Hałasem
 
 
 
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
finansowane przez Ministra Zdrowia 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP