MEDIRAD | 6/4/3.1b/NPZ/2017/312/606 | DoReMi | OPERRA


Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
6/4/3.1b/NPZ/2017/312/606
prof. dr hab. Marek Zmyślony

Głównym celem projektu jest ocena ryzyka zdrowotnego oraz oddziaływania stałego pola magnetycznego na stan zdrowia osób narażonych w zakładach diagnostyki obrazowej na podstawie pomiarów ekspozycji i danych ankietowych pracowników wybranych zakładów.
Celami szczegółowymi są:
- przygotowanie na podstawie dostępnych danych literaturowych raportu dotyczącego skutków zdrowotnych powstałych w wyniku ekspozycji na stałe pole magnetyczne;
- przygotowanie szczegółowego kwestionariusza dotyczącego oceny stanu zdrowia , danych społeczno-demograficznych, stylu życia i innych narażeń występujących w grupie pracowników zakładów diagnostyki obrazowej
- przygotowanie bazy danych pracowników zakładów diagnostyki obrazowej
Grupę docelową realizacji zadania stanowią osoby zawodowo eksponowane na SPM w zakładach diagnostyki obrazowej. Wyniki prac zrealizowanych w ramach projektu prawdopodobnie będzie można odnieść również do innych grup zawodowo eksponowanych na SPM. Badaniem planuje się objąć ok. 250 osób zatrudnionych w zakładach diagnostyki obrazowej. Zostanie dla nich dokonana ocena ekspozycji na SPM oraz przeprowadzone badanie kwestionariuszowe dotyczące oceny stanu zdrowia. Zgromadzenie danych o osobach pracujących w narażeniu na stałe pola elektromagnetyczne oraz precyzyjna ocena tego narażenia pozwoli w przyszłości na dalsze śledzenie tych osób i wykorzystanie uzyskanych danych do szerszych analiz.Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP