6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/D | 6/4/3.2b/NPZ/2016/312/1660/B | HBM4EU | 2013/11/B/NZ7/04934 | 2013/09/B/NZ7/04092 | 2012/07/B/NZ7/04257 | TWRMG | DEMOCOPHES | SYSCANCER | NANOGENETOX | MARINA | ECNIS 2


Monitorowanie narażenia na cytostatyki, gazy anestetyczne i aldehydy u pracowników ochrony zdrowia
6/4/3.1h/NPZ/2016/312/1659/D
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego w grupie pracowników służby zdrowia wynikającego z narażenia na czynniki chemiczne obecne w środowisku pracy. Realizacja tego zadania będzie polegała w pierwszej kolejności na dokonaniu kompleksowej oceny zawodowego narażenia pracowników służby zdrowia (pielęgniarki, farmaceuci, lekarze, salowe, pracownicy pralni i sterylizatorni) na obecne w ich środowisku pracy czynniki chemiczne takie jak cytostatyki, gazy anestetyczne oraz aldehydy.
Przeprowadzenie kompleksowych badań pozwoli na uzyskanie, po raz pierwszy w Polsce, danych ilościowych dotyczących rzeczywistego narażenia personelu medycznego mającego kontakt z cytostatykami na wybrane substancje z tej grupy związków (cyklofosfamid, metotreksat, ifosfamid, 5-fluorouracyl, cisplatyna), oraz danych ilościowych dotyczących narażenia na gazy anestetyczne (tlenek diazotu, sewofluran, halotan) i aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd) stosowane do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń szpitalnych oraz w pracowniach patomorfologii.
Badania, które obejmą wybrane placówki służby zdrowia na terenie całego kraju, zostaną wykonane w oparciu o monitoring środowiskowy (pomiar stężeń w powietrzu i na zanieczyszczonych powierzchniach roboczych) oraz w przypadku cytostatyków w oparciu o pomiar stężeń tych związków oraz ich metabolitów w materiale biologicznym (monitoring biologiczny).

Wykonane równolegle we krwi obwodowej badania będą miały na celu określenie czy w badanej populacji, oszacowane w oparciu o monitoring środowiskowy i biologiczny narażenie na cytostatyki może powodować utrwalone zmiany w materiale genetycznym a co za tym idzie możliwość wystąpienia zmian nowotworowych. W odniesieniu do gazów anestetycznych i aldehydów zdobyta wiedza pozwoli w uzasadnionych wypadkach na podjęcie działań prewencyjnych, których celem będzie minimalizacja zagrożeń.
Przeprowadzenie badań na reprezentatywnej grupie osób będzie także podstawą do podjęcia działań kompleksowych mających na celu ochronę zdrowia personelu medycznego.

Będą one polegały w głównej mierze na:
–  Weryfikacji poprawności stosowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących przygotowywania i podawania leków przeciwnowotworowych.
– Opracowaniu zaleceń higienicznych uwzględniających różnorodność dróg narażenia (monitoring środowiskowy, monitoring biologiczny)
– Opracowaniu zaleceń dotyczących wydajności systemów wentylacyjnych sal operacyjnych i gabinetów zabiegowych
– Opublikowanie wyników w wydawnictwie skierowanym do specjalistów ds. bhp
– Upowszechnienie wyników badań w cyklach seminariów i szkoleń służących przekazywaniu wiedzy umożliwiającej unikanie zagrożeń stanowiąc tym samym element działań profilaktycznych.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP