Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego | Ocena profilu metylacji regionów promotorowych i ekspresji genów zegarowych w raku piersi | Geny cytoprotekcyjne w raku pęcherza moczowego


"Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego"

Rak pęcherza moczowego jest najczęściej występującym nowotworem układu moczowego i dotyka czterokrotnie częściej mężczyzn niż kobiety. Krajowy Rejestr Nowotworów podaje, iż w klasyfikacji zachorowań na nowotwory złośliwe z 2013 roku rak pęcherza moczowego plasuje się na 4 miejscu wśród mężczyzn (6,9%) i 14 miejscu wśród kobiet (2,0%). Około 75-80% przypadków raka pęcherza moczowego to nieinwazyjny rak pęcherza moczowego (NMIBC - non-muscle-invasive bladder cancer), pozostałe 20-25% to inwazyjny rak pęcherza moczowego (MIBC - muscle-invasive bladder cancer). Szczególnie NMIBC w tym klasyfikacje Ta, T1 i carcinoma in situ, charakteryzuje się wysokim ryzykiem nawrotu i progresji choroby. Dla 50–70% pacjentów z NMIBC obserwowane są wielokrotne nawroty, a dla 10–20% możliwy rozwój MIBC. Najczęstszym leczeniem wśród pacjentów z NMIBC jest przezcewkowa elektroresekcja guza (TURB - transurethral bladder resection) i dalsza obserwacja chorego w określonym systemie czasowym. Jedną z przyczyn niepowodzenia leczenia jest wznowa guza naciekającego na błonę mięśniową po TURB.

Obecnie do najważniejszych czynników prognostycznych zalicza się m.in. liczbę i wielkość guzów, częstotliwość nawrotów, stopień zaawansowania i stopień złośliwości histopatologicznej. Ponad to do oceny ryzyka wystąpienia wznowy używany jest kalkulator EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer). Niestety żadna z powyższych metod nie jest niezawodna w przewidywaniu przebiegu choroby i ocenie ryzyka wystąpienia wznowy u pacjentów po TURB. Prawdopodobnie wkrótce czułe i obiektywne czynniki prognostyczne oznaczane metodami molekularnymi wykonywane podczas monitorowania chorych po zabiegach leczniczych uzupełnią np. rutynowe badania cytologiczne. Wpłynie to na zwiększenie skuteczności leczenia, a tym samym wydłużenia czasu przeżycia pacjentów.
Nasz system immunologiczny rozpoznaje patogeniczne antygeny, podczas gdy pozostaje odpornym wobec własnych antygenów. Cząsteczki klasy I głównego układu zgodności tkankowej (MHCI), prezentują różnorodne swoiste (tumor specific antigen) lub typowe dla nowotworu (tumor associated antigen) antygenowe peptydy cytotoksycznym limfocytom - komórkom T CD8+, co może powodować zniszczenie guza.

W nowotworze pęcherza moczowego odpowiedź swoista na antygen nie jest optymalna, co powoduje, że komórki nowotworowe nie są rozpoznawane i niszczone przez limfocyty CD8+. Dzieje się tak, gdyż maszyneria odpowiedzialna za prezentację antygenu ma obniżoną ekspresję. Ścieżka ta jest dość skomplikowana z wieloma elementami. Jednak głównie białka tj.: transporter peptydów TAP (Transporter associated with Antigen Processing TAP1 i TAP2), ERAAP (ER Aminopeptidase associated with Antigen Processing, złożonej z białek endoplasmic reticulum aminopeptidase (ERAP1 i ERAP2)), tapazyna (TAPBP - TAP binding protein) i interferon gamma (IFNγ) są zaangażowane w ścieżki antygenu MHCI. Antygen obrabiany jest w retikulum endoplazmatycznym (ER), gdzie wiąże peptydy, które są produkowane przez proteasom i dostarczane do ER przez transporter peptydów TAP. Peptydy podlegają dalszej obróbce przez aminopeptydaze ERAAP. Dodatkowo, antygenowi MHCI w wiązaniu peptydów o dużym powinowactwie pomaga TAPBP, która zapewnia, że tylko kompleksy antygenu MHCI z peptydem o dużej stabilności są transportowane z ER na powierzchnie komórki. Poza tym, ekspresję składników ścieżki antygenu indukuje IFNγ.

W badaniu podejmę się przybliżyć jaki wpływ na powstanie wznowy raka pęcherza moczowego ma maszyneria odpowiedzialna za prezentację antygenu MHCI na poziomie ekspresji genów. Wznowy nowotworu prowadzą do złego prognozowania choroby i prawdopodobnie mają związek ze zmianą w ekspresji wielu genów istotnych także w procesach immunologicznych. Tkankowa analiza profilu ekspresji mRNA białek wpływających na ścieżkę antygenu MHCI tj. TAP, ERAAP, TAPBP i IFNγ oraz zbadanie stężeń antygenu MHCI i IFNγ w osoczu przybliży rolę układu immunologicznego w tworzeniu wznowy u chorych na NMIBC po zabiegu TURB. Uzyskane wyniki przybliżą także znaczenie wykonywania oznaczeń molekularnych, jako wskaźnik prognostyczny podczas monitorowania pacjentów.

Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
(numer umowy: 2016/23/N/NZ5/01408)
Okres realizacji projektu: 2017-2019
Kierownik projektu: dr Edyta Wieczorek

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP