Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment | Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa | Patofizjologia depresji: molekularna regulacja homeostazy melatoniny | Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego | Ocena profilu metylacji regionów promotorowych i ekspresji genów zegarowych w raku piersi | Geny cytoprotekcyjne w raku pęcherza moczowego


 
twinalt

Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi rozpoczyna koordynację nowego  międzynarodowego projektu Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment (TWINALT) finansowanego przez Unię Europejską  w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest poszerzenie portfolio alternatywnych metod badawczych poprzez implementację nowych technik badań toksykologicznych in vitro.


Partnerami w projekcie są Vrije Universiteit Brussel z Belgii, Norsk Institutt For Luftforskning Stiftelse z Norwegii oraz Universita Degli Studi Di Milano z Włoch. Współpraca z instytucjami o niebagatelnym doświadczeniu w badaniach bezpieczeństwa substancji metodami alternatywnymi przełoży się między innymi na rozwój Krajowego Centrum Metod Alternatywnych, działającego przy Instytucie Medycyny Pracy.


Projekt stanowi odpowiedź na zataczające coraz szersze kręgi wątpliwości dotyczące naukowych oraz etycznych aspektów badań toksykologicznych prowadzonych na zwierzętach. Światowy trend wskazuje na zwiększanie nacisku na rozwijanie metod alternatywnych, opierających się na wiarygodnych modelach in vitro, umożliwiających ocenę bezpieczeństwa substancji.
W ramach projektu realizowany będzie nie tylko aspekt naukowo – badawczy, oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami, ale również szeroko zakrojone działania edukacyjne i popularyzujące koncepcję alternatywnych metod badawczych, zarówno na poziomie społecznym, jak i we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Tematyka, na której skupia się projekt TWINALT, uwzględnia nowoczesne metody oceny cytotoksyczności, genotoksyczności oraz kancerogenności, nowoczesne modele komórkowe w metodach alternatywnych, badanie interakcji komórek z nanocząstkami oraz zastosowanie metod in silico w ocenie bezpieczeństwa substancji.

Realizacja obszernego planu obejmuje wykłady, warsztaty oraz praktyczne, laboratoryjne kursy wyjazdowe. Oprócz zagadnień o charakterze badawczym przewidziane są również, szczególnie cenne dla młodych badaczy, treningi dotyczące umiejętności miękkich oraz rozwijania współpracy naukowców z biznesem.

Projekt TWINALT rozpoczął się w listopadzie 2020 r.  i zaplanowany jest na 36 miesięcy.

Call: H2020 – WIDESPREAD – 2018-2020
Topic: WIDESPREAD – 05-2020
Type of action: CSA (Coordination and support action)
Number: 952404
Kwota dofinansowania na cały projekt: 899 892,50 EUR
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP