Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.


7 Program Ramowy UE

Health and environment-wide associations based on large population surveys (HEALS)
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Polańska

Horyzont 2020

Early life programming of childchood health: a nutritional and epigenetic investigation of adiposity and bone, cardiometabolic, neurodevelopmental and respiratory health (ALPHABET)
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Polańska

EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making based on fusing big data analytics and simulaTION (EVOTION)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska

Impacts of low dose radiation exposure (MEDIRAD)
Kierownik projektu: dr Joanna Domienik-Andrzejewska

European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Strengthening of Environmental Health System of Georgia (Twinning)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Hanke

EIT Health

Remote Access to Medical Information on Smartphones during Emergencies and Health CriseS (RAMSES)
Kierownik projektu: prof. dr hab.Konrad Rydzyński

Erasmus + (Life Long Learning Programme)

Health Communication Training for Health Professionals (H-COM)
Kierownik projektu: mgr Piotr Sakowski

Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users (ChemSM-Pub)
Kierownik projektu: dr Daria Pakulska

Back to social life of a woman after mastectomy (PoMasto)
Kierownik projektu: dr Anna Najder

Interreg Cenrtal Europe

Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ)
Kierownik projektu: dr Anna Kozajda
 
World Health Organization

Mutographs of cancer: Discovering the cause of cancer through mutational signatures (IARC)
Kierownik projektu: dr hab. Beata Świątkowska

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska

Narodowe Centrum Nauki

Poszukiwanie przyczyn raka piersi u kobiet - badanie korelacji pomiędzy środowiskowym narażeniem na kadm a gęstością mammograficzną
Kierownik projektu: dr hab. Beata Pepłońska

Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na stan zdrowia i rozwój neurobehawioralny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Polańska

Określenie efektów mutagennych po narażeniu na radon w lokalach mieszkalnych na przykładzie (wybranej grupy mieszkańców) miasta Kowary
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Walczak

Wpływ selenu w życiu płodowym i okresie wczesnego dzieciństwa na poprawę rozwoju neurobehawioralnego przy niekorzystnych warunkach środowiska (Selenius)
Kierownik projektu: dr hab. Beata Pepłońska

Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Kierownik projektu: dr Edyta Wieczorek

Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa
Kierownik projektu: dr Ewa Jabłońska

Patofizjologia depresji: molekularna regulacja homeostazy melatoniny
Kierownik projektu: dr hab. Edyta Reszka

Poszukiwanie prognostycznych markerów metabolomicznych efektywności interwencji żywieniowej u pacjentów hemodializowanych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali - Cd, Ni, Cr, Pb, Hg, oraz genów enzymów je metabolizujących (TWRMG)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii- Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

DOPMED - System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania (DOPMED)
Kierownik projektu: dr hab. Anna Krakowiak


Narodowy Program Zdrowia

CEL 1 NPZ: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa
1. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną.
1.4. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez:
4) działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy
Kierownik projektu: dr Elżbieta Korzeniowska

Cel 4NPZ: 4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki
Zadania 3. Pozostałe zadania wspierające:1) prowadzenie monitoringu, w tym: b) powadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
Kierownik projektu: dr hab. Beata Świątkowska
Cel 4 NPZ: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz naukiZadanie z zakresu zdrowia publicznego: Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
3.2, Pozostałe zadania wspierające. Badania naukowe. Nazwa tematu: Badanie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie pracowników zakładów diagnostyki obrazowej.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Zmyślony


Centralny Instytut Ochrony Pracy

Ocena czynników ryzyka oraz częstości występowania chorób przewlekłych wśród nauczycieli
Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz

Biomarkery narażenia zawodowego na substancje endokrynnie aktywne
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska

Ocena efektów siarczku molibdenu (IV)(MoS2) stosowanego w suchych środkach smarnych na układ oddechowy u szczura po podaniu dotchawiczymw postaci nano- i mikrometrycznej
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Stępnik

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego
Kierownik projektu: dr Sławomir Brzeźnicki

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak


 

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP