Dopalacze – projekt DOPMED


DOPMED - System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania.

Termin realizacji projektu: 15.05.2018 – 20.11.2019

Klinika Toksykologii zaprasza wszystkie osoby z objawami (wywiad) i cechami klinicznymi wskazującymi na ostrą toksyczność oraz  osoby które podejrzewają możliwość przebycia zatrucia  NSP do udziału w projekcie DOPMED.

Cel główny: Opracowanie koncepcji pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP), w tym: 1/ Opracowanie narzędzia badawczego (karty chorego) do zbierania informacji z wywiadu z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zatrucia NSP; opracowanie kryteriów do kwalifikacji przypadków do analizy materiału biologicznego; opracowanie procedur analitycznych przygotowania próbki i analizy jakościowej; 2/Implementacja opracowanej koncepcji pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP; 3/Identyfikacja NSP w materiale biologicznym; 4/ Opracowanie wyników badań: analiza zatruć NSP z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych i uwarunkowań medycznych;- analiza czynników toksycznych towarzyszących zatruciu NSP; 5/ Upowszechnienie wyników badań pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP wśród instytucji i osób zajmujących się tematyką zagrożeń tzw. dopalaczami (publikacja, monografia, ulotki, konferencje).

Grupa docelowa pierwotna:
pacjenci w wieku 19-34 lata (100 osób) spełniający w/w kryteria.  
Oczekiwane rezultaty: zostaną opracowane modelowe założenia prowadzenia pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć NSP w Polsce. Zostanie opracowana metodologia uwzględniająca: opis kryteriów włączenia pacjenta do badania; opis narzędzia badawczego (karta chorego); zostaną opracowane kryteria do kwalifikacji przypadków do analizy materiału biologicznego oraz opracowane procedury analityczne przygotowania próbki i analizy jakościowej pod kątem obecności NSP. Będzie przygotowany raport końcowy dla Ministra Zdrowia zawierający wyniki badań, wnioski i rekomendacje oraz propozycję kompleksowego modelu prowadzenia rejestracji zatruć w Polsce. Zaimplementowanie opracowanego systemu na terenie całego kraju, umożliwi śledzenie przyszłych trendów i wzorców toksyczności ostrej narkotyków/ NSP w Polsce. Tego rodzaju informacje mogą przyczynić się do podjęcia przez organy odpowiedzialne odpowiednich działań mających na celu walkę ze zjawiskiem stosowania NSP oraz redukcję liczby przypadków zatrucia NSP, zaś w przypadków stwierdzenia zatrucia, dostarczenia szybkiej i skutecznej pomocy medycznej.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie  skorzystają z konsultacji ekspertów (toksykologów) dotyczących możliwości wsparcia osób z problematyką uzależnienia od NSP; udział w projekcie daje możliwość bezpłatnego skorzystania z  wysokospecjalistycznych badań toksykologicznych  mających na celu identyfikację NSP.

Kierownik projektu: dr hab. med. Anna Krakowiak
Tel./faks 42 631 47 53
e-mail:anna.krakowiak@imp.lodz.pl


Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu:  15.05.2018 – 20.11.2019

Wyniki wykonanych badań w ramach realizacji projektu pozwoliły  na sformułowanie następujących wniosków:

  1. Zastosowanie stosunkowo prostego narzędzia zbierania danych - karty chorego - umożliwiło pozyskanie różnorodnego obrazu szkód związanych z używaniem NPS.
  2. Zastosowany arkusz kalkulacyjny Excel® do zbierania danych i operowania nimi wydaje się być przydatnym i najłatwiejszym sposobem „obróbki” pozyskanych informacji.
  3. Głównymi odbiorcami NSP są osoby młode.
  4. Zdecydowana większość przypadków prezentowała łagodne objawy kliniczne mogące odpowiadać ostrej toksyczności NSP.
  5. Zidentyfikowane substancje psychoaktywne (katynony, syntetyczne kannabinoidy, fenetyloaminy, opioidy) mogą być odpowiedzialne za szeroki zakres objawów odpowiadających ostrej toksyczności NSP.
  6. Problem związany z NSP wymaga współpracy różnych specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, gdyż jest to nie tylko kwestia używania prowadzącego do uzależnienia, ale również innych problemów zdrowotnych (m.in. zaburzeń psychicznych) oraz istotny problem społeczny.
  7. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, dane na temat wzorców szkód związanych z zażywaniem NPS wraz z danymi demograficznymi typu wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania mogą być użyteczne w podejmowaniu decyzji, gdzie powinna być dostępna opieka specjalistyczna oraz celowane interwencje.
 

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP