6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


O projekcie | Filmy edukacyjne | Materiały szkoleniowe


Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników

Numer projektu: 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691
Kierownik projektu: dr Elżbieta Korzeniowska

 Cel główny projektu:
Zwiększenie motywacji i kompetencji pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i profesjonalistów służby medycyny pracy do realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników w średnich i dużych zakładach pracy.

Realizacja tego celu jest jedną z kluczowych determinant zwiększenia zaangażowania zakładów pracy w Polsce w realizację zadań nakierowanych na przedłużanie zdolności do pracy / aktywności zawodowej populacji pracujących.

Mówiąc o promocji zdrowia w pracy mamy na myśli wszelkie działania na rzecz zdrowia pracowników, które podejmuje firma, i które wykraczają poza obligacje prawne nałożone na pracodawców w zakresie ochrony zdrowia. Może to być m.in. wspieranie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, radzenia sobie ze stresem, podtrzymywanie zdolności do pracy starzejącego się personelu. Część firm dostrzega, że taka poszerzona troska o zdrowie pracowników może przekładać się na zmniejszoną absencję, obniżenie strat efektywnego czasu pracy, lepszą jakość i wydajność, dobre relacje społeczne wśród kadry, pozytywny publiczny wizerunek firmy czy nawet jej sytuację finansową.

Cele szczegółowe to:
Ukształtowanie wśród pracodawców, menedżerów, specjalistów HR ze średnich i dużych zakładów pracy, profesjonalistów służby medycyny pracy  przekonań i postaw sprzyjających wdrażaniu programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników
Nauczenie ich zasad i metodyk tworzenia, wdrażania i oceny programów zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Zaplanowano 5 głównych działań służących osiąganiu przedstawionych celów:


1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i oczekiwań pracodawców, menedżerów i profesjonalistów HR, dotyczących informacji o zarządzaniu problemem starzenia się personelu w zakładach pracy:

a. Analiza danych zastanych (desk research) na temat stosunku pracodawców i menedżerów do problemów dotyczących starzenia się i zarządzania zdrowiem w zakładach pracy, opracowanie wniosków dotyczących ukierunkowania komunikatów edukacyjnych adresowanych do pracodawców i menedżerów
b. Badanie jakościowe (metodą fokusową) potrzeb i oczekiwań w/w grup, dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się.

2. Przygotowanie i upowszechnienie pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych skierowanych do pracodawców, menedżerów, profesjonalistów HR na temat problemu starzenia się populacji i potrzeby wydłużania zdolności do pracy poprzez programy promocji zdrowia (zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu) realizowane w zakładach pracy.

3. Opracowanie i uruchomienie interaktywnej strony internetowej (wortalu) dedykowanej problematyce wydłużania zdolności do aktywności zawodowej poprzez programy promocji zdrowia w zakładach pracy.

4. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla pracodawców, menedżerów, profesjonalistów HR, specjalistów medycyny pracy i pozostałych interesariuszy na temat zarządzania problemem starzenia się personelu i wydłużania zdolności do pracy.

5. Monitoring aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące zarządzania zdrowiem starzejącego się personelu.

Projektowane zadania adresowane są do dwóch głównych grup o kluczowym znaczeniu dla upowszechnienia w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

Pierwsza grupa to pracodawcy i menedżerowie zarządzający zakładami pracy – to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.

Drugą grupą są profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w zakładach pracy – aktualnie to głównie w ich kompetencjach lokują się kwestie operacyjnego zarządzania sprawami szeroko pojmowanego zdrowia w firmach, oni też często są kadrą wykonawczą wielu działań prozdrowotnych realizowanych w firmach.

W ramach Projektu zapraszamy firmy do współpracy.
formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Udział firmy w projekcie daje możliwość bezpłatnego:
- dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.
- przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami
- promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Konsultacje, które oferujemy w roku 2017 służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:
-  poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
-  uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy (nie popełniać błędów)
-  lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
-  podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
-  zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
-  bardziej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
-  doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
-  wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Ponadto z konsultacji tych mogą skorzystać profesjonaliści służby medycyny pracy.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP