6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661 | 6/5/3.5/NPZ/2016/312/1691 | WE CAN | MHP Hands | HPro IMMUNE | SPPW | EWA | PWUPAE


O projekcie | Filmy edukacyjne | Materiały szkoleniowe | Monografia


Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy

Numer projektu: 6/1/1.4.4/NPZ/2016/312/1661
Kierownik projektu: dr Elżbieta Korzeniowska

W listopadzie 2016 roku w ramach Narodowego Programu Zdrowia rozpoczęliśmy realizację Projektu mającego na celu ograniczanie występowania nadwagi i otyłości wśród pracowników. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.Adresatami projektu są:

 - Pracodawcy, ponieważ to od nich zależy strategiczna decyzja o zaangażowaniu się firmy w takie działania.
- Kadra zarządzająca szeroko pojętym zdrowiem w firmach w tym przede wszystkim menadżerowie, profesjonaliści zarządzania zasobami ludzkimi (HR), specjaliści zaangażowani w firmie w działania z zakresu CSR oraz organizacje zrzeszające te grupy zawodowe.
 - Reprezentanci organizacji pracowniczych (związków zawodowych).
 - Profesjonaliści służby medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Przygotowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej skierowanych do pracodawców, kadry menedżerskiej zakładów pracy, organizacji pracowniczych, zrzeszających pracodawców, profesjonalistów służb medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.2. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej na temat implementacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się w zakładach pracy.
  2. Opracowanie i upowszechnienie w grupach docelowych monografii prezentującej wzory dobrej praktyki, modelowe zasady realizacji, uwarunkowania implementacji oraz uzasadnienia dla wdrażania programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w zakładach pracy.
  3. Bieżący monitoring i konsultowanie aktywności zakładów pracy wdrażających polityki, programy i działania dotyczące promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej wśród personelu.


Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2017 roku. W ramach prowadzonych działań zapraszamy firmy do współpracy.
formularz zgłoszeniowy do pobrania

Udział firmy w projekcie daje możliwość bezpłatnego:
- dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.
- przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami
- promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Konsultacje, które oferujemy w roku 2017 służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:
-  poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
-  uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy (nie popełniać błędów)
-  lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
-  podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
-  zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
-  bardziej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
-  doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
-  wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP