7 Program Ramowy UE

Health and environment-wide associations based on large population surveys (HEALS)
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Polańska

Horyzont 2020

Early life programming of childchood health: a nutritional and epigenetic investigation of adiposity and bone, cardiometabolic, neurodevelopmental and respiratory health (ALPHABET)
Kierownik projektu: dr hab. Kinga Polańska

EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making based on fusing big data analytics and simulaTION (EVOTION)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska

Impacts of low dose radiation exposure (MEDIRAD)
Kierownik projektu: dr Joanna Domienik-Andrzejewska

European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Strengthening of Environmental Health System of Georgia (Twinning)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Hanke
 
Synergies for Cohorts in Health: Integrating the role of all Stakeholders (SYNCHROS)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga Polańska

EIT Health

Remote Access to Medical Information on Smartphones during Emergencies and Health CriseS (RAMSES)
Kierownik projektu: prof. dr hab.Konrad Rydzyński

Erasmus + (Life Long Learning Programme)

Health Communication Training for Health Professionals (H-COM)
Kierownik projektu: mgr Piotr Sakowski

Chemical Safety Management Training Hub for Chemicals Users (ChemSM-Pub)
Kierownik projektu: dr Daria Pakulska

Back to social life of a woman after mastectomy (PoMasto)
Kierownik projektu: dr Anna Najder

Interreg Cenrtal Europe

Transnational Adaptation Actions for Integrated Indoor Air Quality Management (InAirQ)
Kierownik projektu: dr Anna Kozajda
 
Interreg Baltic Sea Region:
 
Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities (Healthy Boost)
Kierownik projektu: mgr Piotr Sakowski
 
World Health Organization

Mutographs of cancer: Discovering the cause of cancer through mutational signatures (IARC)
Kierownik projektu: dr hab. Beata Świątkowska

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska

Narodowe Centrum Nauki

Poszukiwanie przyczyn raka piersi u kobiet - badanie korelacji pomiędzy środowiskowym narażeniem na kadm a gęstością mammograficzną
Kierownik projektu: dr hab. Beata Pepłońska

Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na stan zdrowia i rozwój neurobehawioralny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga Polańska

Wpływ selenu w życiu płodowym i okresie wczesnego dzieciństwa na poprawę rozwoju neurobehawioralnego przy niekorzystnych warunkach środowiska (Selenius)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga Polańska

Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego
Kierownik projektu: dr Edyta Wieczorek

Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa
Kierownik projektu: dr Ewa Jabłońska

Patofizjologia depresji: molekularna regulacja homeostazy melatoniny
Kierownik projektu: dr hab. Edyta Reszka

Poszukiwanie prognostycznych markerów metabolomicznych efektywności interwencji żywieniowej u pacjentów hemodializowanych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
 
Wpływ powszechnie występujących czynników środowiskowych zaburzających funkcję endokrynną na rezerwę jajnikową 
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Jurewicz prof. IMP 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali - Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących (TWRMG)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii- Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

DOPMED - System Rejestracji i Identyfikacji Zatruć Nowymi Substancjami Psychoaktywnymi w Polsce jako kluczowe źródło szybkiego reagowania na niepożądane skutki ich używania (DOPMED)
Kierownik projektu: dr hab. Anna Krakowiak


Narodowy Program Zdrowia

Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących
6/4/8/NPZ/FRPH/2018/312/495
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa

Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
6/4A/NPZ/FRPH/2018/312/373
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Michał Czerczak

Prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych
6/4/9/NPZ/FRPH/2018/312/514
Kierownik projektu: dr Anna Kozajda

Monitorowanie narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/A
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP

Monitorowanie narażenia na cytostatyki, gazy anestetyczne i aldehydy u pracowników ochrony zdrowia
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/B
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy kierowców zawodowych i służb technicznych
6/4/12/NPZ/FRPH/2018/312/555/A
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy;
ocena narażenia zawodowego na nanocząstki i cząstki ultradrobne wśród pracowników transportu
i drogowych
6/4/12/NPZ/FRPH/2018/312/555/B
Kierownik projektu: dr Stella Bujak-Pietrek

Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy
6/1/9/NPZ/FRPH/2018/312/112
Kierownik projektu: dr Elżbieta Korzeniowska

Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników
6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370
Kierownik projektu: dr Elżbieta Korzeniowska

Ekspertyza dotycząca potencjalnych efektów biologicznych działania elektromagnetycznych fal milimetrowych (EFM) emitowanych przez urządzenia systemu 5G na organizm człowieka
6/4/11/NPZ/FRPH/2018/312/546
Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Prowadzenie Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
6/4/3.1b/NPZ/2017/312/604
Kierownik projektu: dr hab. Beata Świątkowska

Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian
6/4/3.2a/NPZ/2017/312/606
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Zmyślony


Centralny Instytut Ochrony Pracy

Ocena czynników ryzyka oraz częstości występowania chorób przewlekłych wśród nauczycieli
Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz

Biomarkery narażenia zawodowego na substancje endokrynnie aktywne
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska


Ocena efektów siarczku molibdenu (IV)(MoS2) stosowanego w suchych środkach smarnych na układ oddechowy u szczura po podaniu dotchawiczym w postaci nano- i mikrometrycznej
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Stępnik

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego
Kierownik projektu: dr Sławomir Brzeźnicki

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
 

Ministerstwo Zdrowia

 
Nadzór i koordynacja badań profilaktycznych pracowników w zakładach przetwórstwa azbestu  w Polsce
Kierownik projektu: dr hab. Beata Świątkowska
 
Opracowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny pracy w Polsce za rok 2017
Kierownik projektu:mgr Mariola Wojda
 


 

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP