Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Zdjęcie
MEDYCYNA PRACY

Strona czasopisma - http://medpr.imp.lodz.pl

PRENUMERATA "MEDYCYNY PRACY"
cennik: medpr.imp.lodz.pl/druk
zamówienia:oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl


Archiwum

Med. Pr. 2010;61(4):393-411
CO WIEMY O PSYCHOSPOŁECZNYCH ZAGROŻENIACH W ŚRODOWISKU PRACY?
CZĘŚĆ II. BADANIE ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW
WHAT DO WE KNOW ABOUT PSYCHOSOCIAL RISKS AT WORK?
PART II. THE ANALYSIS OF EMPLOYEE'S KNOWLEDGE OF SOURCES AND CONSEQUENCES OF STRESS AT WORK
Adrianna Potocka
Dorota Merecz-Kot

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
Zakład Psychologii Pracy

Streszczenie

Wstęp: Zagrożenia psychospołeczne występujące w środowisku pracy stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Zagrożenia te stanowią źródło stresu zawodowego i mogą wpływać nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo poszczególnych osób, lecz również na funkcjonowanie całej organizacji. Cel: Celem pracy była ocena wiedzy osób czynnych zawodowo o potencjalnych psychospołecznych zagrożeniach zawodowych, skutkach narażenia na nie i profilaktyce antystresowej w miejscu pracy. Uzyskane wyniki wykorzystane zostaną jako wskazówki do tworzenia programu edukacyjnego poszerzającego wiedzę zatrudnionych na temat zagrożeń związanych ze stresem zawodowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 210 osób aktywnych zawodowo. W pracy wykorzystano opracowaną dla potrzeb badań ankietę „Psychospołeczne Zagrożenia w Miejscu Pracy". Wyniki: Stresory związane z wykonywaną pracą (głównie przeciążenie ilościowe i jakościowe) wskazywane były przez respondentów jako najczęstsze zagrożenie psychospołeczne w środowisku pracy (67,62%). Drugą pod względem liczby wskazań (51,90%) okazała się grupa stresorów wynikająca ze stosunków interpersonalnych w pracy. Respondenci nie upatrują źródeł stresu zawodowego w czynnikach pozaorganizacyjnych (0,48%), natomiast wskazywali na skutki pracy w chronicznym stresie głównie w kontekście skutków zdrowotnych (88,10%). Według badanych zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy powinien przeciwdziałać przede wszystkim pracodawca (13,81%) i przełożony (19,05%). Prawie połowa badanych (46,67%) nie wiedziała, czy w polskim prawie istnieją przepisy dotyczące ochrony pracowników przed stresem zawodowym. Wnioski: Badani reprezentują przeciętny poziom wiedzy na temat przyczyn stresu zawodowego i jego skutków. Jednocześnie wykazano, że niewiedza wśród badanych respondentów w zakresie profilaktyki antystresowej jest powszechna. Wyniki wskazują na konieczność edukacji kompleksowej, tzn. obejmującej wszystkie możliwe aspekty związane z omawianym zagadnieniem. Med. Pr. 2010;61(4):393-411

słowa kluczowe

psychospołeczne zagrożenia zawodowe, stres, wiedza pracowników, profilaktyka antystresowaNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP