Procedura orzekania | Dane o zapadalności | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych


Choroba zawodowa

Definicję choroby zawodowej podano w artykule 2351 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Wykaz chorób zawodowych

Aktualny wykaz chorób zawodowych został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) i obowiązuje od lipca 2009 r.:


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP