KOMISJA BIOETYCZNA

Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
tel.: 42 631 47 39
e-mail: Marta.Swierczynska@imp.lodz.pl

Obsługa administracyjna: Katarzyna Bechtold
tel.: 42 631 47 22
e-mail: Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.pl

Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Pracy została powołana w 21 grudnia 2016 roku zarządzeniem wewnętrznym Dyrekcji nr 15/2016. Zajmuje się oceną eksperymentów medycznych z udziałem ludzi.

Skład Komisji Bioetycznej IMP

Pracownicy Instytutu, będący lekarzami specjalistami:

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz prof. IMP
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP
dr med. Elżbieta Gadzicka - sekretarz

 
osoby spoza Instytutu:                   

dr Anna Alichniewicz – etyk
dr hab. med. Zbigniew Kołaciński – lekarz
dr hab. Rafał Kubiak – prawnik
prof. dr hab. Andrzej Sapota – farmaceuta
mgr Elżbieta Pankiewicz – pielęgniarka
dr med. Elżbieta Jaszczuk – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej”

 
Składanie wniosku na Komisję Bioetyczną

Aby otrzymać opinię komisji na temat eksperymentu medycznego, osoba lub inny podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny powinien złożyć do Komisji Bioetycznej "Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego”.  Wniosek przyjmuje sekretarz komisji.

Komisja Bioetyczna wyraża opinię nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu.

Komisja podejmuje uchwalę wyrażającą opinię w drodze głosowania tajnego, przy udziale w głosowaniu ponad połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy
i co najmniej dwóch członków komisji nie będących lekarzami.

Wniosek powinien zawierać:


1) oznaczenie osoby lub innego podmiotu zamierzającego przeprowadzić eksperyment medyczny, a w przypadku eksperymentu wieloośrodkowego – również nazwy wszystkich ośrodków w kraju, w których eksperyment ten ma być przeprowadzony,
2) tytuł projektu, jego szczegółowy opis i uzasadnienie co do celowości i wykonalności projektu,
3) imię i nazwisko, adres oraz kwalifikacje zawodowe i naukowe osoby kierującej eksperymentem medycznym,
4) informację o warunkach ubezpieczenia osób mających uczestniczyć w eksperymencie medycznym,
5) dane o spodziewanych korzyściach leczniczych i poznawczych oraz ewentualnie przewidywanych innych korzyściach dla osób poddanych eksperymentowi medycznemu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) projekt eksperymentu medycznego,
2) informację przeznaczoną dla osób poddanych eksperymentowi medycznemu, zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia eksperymentu medycznego, spodziewanych dla tych osób korzyściach leczniczych i innych oraz ryzyku związanym z poddaniem się eksperymentowi,
3) wzór formularza zgody pacjenta, poddanego eksperymentowi medycznemu, w którym powinny być zawarte co najmniej stwierdzenia dotyczące:
   a) dobrowolnego wyrażenia zgody na poddanie się eksperymentowi medycznemu po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w pkt 2,
   b) potwierdzenia możliwości zadawania pytań prowadzącemu eksperyment i otrzymania odpowiedzi na te pytania,
   c) uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie medycznym w każdym jego stadium,
4) wzór oświadczenia o przyjęciu warunków ubezpieczenia,
5) wzór oświadczenia składanego przez osobę poddaną eksperymentowi medycznemu,
w którym wyraża ona zgodę na przetwarzanie danych związanych z jej udziałem
w eksperymencie przez osobę lub inny podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny

Do pobrania akty prawne:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP