Działalność naukowa Instytutu

Główne obszary badań naukowych:
epidemiologia chorób zawodowych i środowiskowych,
toksykologia środowiskowa i kliniczna,
toksykometria i biochemia toksykologiczna,
medycyna pracy i patologia zawodowa,
higiena pracy oraz higiena środowiskowa,
radiometria i higiena radiacyjna,
psychologia i socjologia pracy,
fizjologia pracy i ergonomia,
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia.

Od lat 90. uczestniczyliśmy (niejednokrotnie) w roli koordynatora międzynarodowych projektów badawczych, w tym w Programie Zdrowia Publicznego UE oraz kolejno w 5. 6. i 7. Programie Ramowym. W Instytucie realizowane są także projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Instytut jest beneficjentem programów operacyjnych Kapitał Ludzki (beneficjent systemowy) oraz Innowacyjna Gospodarka.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP