Zalecenia | Pytania i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi
Niniejsza sekcja ma na celu prezentację stanowiska Instytutu Medycyny Pracy imienia
prof. dra med. Jerzego Nofera dotyczącego zgłaszanych do naszej jednostki problemów
i wątpliwości w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Stanowi ona zbiór
kierowanych do Instytutu pism od pracodawców i lekarzy medycyny pracy oraz udzielonych
na nie odpowiedzi.

16.11.2020
Czy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi wystawione uczniowi szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym powinno być opatrzone dwiema pieczęciami lekarskimi – dokumentującymi uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych i do badań lekarskich kierowców?

03.11.2020
Czy zakres badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych powinien obligatoryjnie obejmować badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonelli i Shigelli?

25.08.2020
Z powodu jakich problemów zdrowotnych nauczyciel, uczący w szkole podstawowej może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

10.02.2020
Jakie orzeczenie należy wydać w przypadku, gdy na okresowe badanie lekarskie zgłosi się kobieta w ciąży a skierowanie w swojej treści zawiera narażenia ujęte w „wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią?

06.10.2019
Czy podczas kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego pacjenta w ramach czasowej niezdolności do pracy?

01.10.2019
Czy lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych, a nie posiadający uprawnień do badań kierowców może wydać orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku związanym z kierowaniem samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych?

15.09.2019
Czy kandydat na kategorię na przykład B prawa jazdy, który nie ma ukończonych 18 lat musi zgłosić się na badanie lekarskie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych?
Czy oświadczenie o stanie zdrowia musi w tym przypadku podpisać kandydat i jeden z rodziców?

01.08.2019
Czy zalecenia wydawane przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy są wiążące dla lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników?

12.07.2019
Czy wydane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku mogą zawierać pewnego rodzaju dopiski pod postacią ograniczeń do pracy, takie jak np. przeciwwskazane dźwiganie >10 kg?

06.05.2019
Czy lekarz może odmówić wykonania badania kontrolnego, gdy do końca zwolnienia lekarskiego pozostało pracownikowi jeszcze 2 dni?

29.03.2019
Czy w przypadku gdy kontrolne badanie lekarskie zbiegnie się w czasie z badaniem okresowym należy zakładać jedną czy dwie karty badania profilaktycznego?

06.08.2018
Czy w przypadku zmiany metryczki aktu normatywnego przytoczonego w określonym przez rozporządzenie wzorze orzeczenia lekarskiego wydanego dla celów Kodeksu pracy (badania profilaktyczne) należy samodzielnie korygować wzór tego orzeczenia?

05.12.2016
Czy przedłożenie przez pracownika orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z wpisem „niezdolny do pracy” może być traktowane jako orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 229 Kodeksu pracy?

28.10.2015
Czy zakres badania profilaktycznego (badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne) jest uzależniony od wielkości narażenia na dany czynnik chemiczny?

14.07.2015
Czy orzeczenie lekarskie wydane dla celów Kodeksu pracy (badania profilaktyczne) powinno w miejscu przewidzianym na określenie stanowiska pracy dodatkowo zawierać wpisy wybranych czynników/narażeń szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia (np. praca na wysokości, kierowanie autem, obsługa wózków widłowych)? 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP