Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy dla eksperymentatorów | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI SANITARNEJ ORAZ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

15 listopada 2017 r. Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy

Szkolenie kierujemy do pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których są stosowane lub mogą powstawać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne oraz do pracowników służb kontrolnych.

Do pobrania:
Informacja o szkoleniu
Program szkolenia
Karta uczestnictwa

 


23 maja 2017 r. STOFFENMANAGER® POLSKA WERSJA JĘZYKOWA MODELU W PRAKTYCE


24 maja 2017 r. SZACOWANIE NARAŻENIA KONSUMENTÓW ZA POMOCĄ MODELU CONSEXPO W PRAKTYCE


Zalecane przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) metody obliczeniowe szacowania narażenia umożliwiają redukcję kosztów związanych ze sporządzaniem oceny ryzyka.

Szkolenia są skierowane do:

 - PRACODAWCÓW zobowiązanych do sporządzania oceny ryzyka zdrowotnego, w tym oceny narażenia, stwarzanego przez czynniki chemiczne zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn. 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowa­niem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11/2005 poz.86 wraz z późn. zm.)
 - PRZEDSIĘBIORCÓW zajmujących się rejestracją substancji chemicznych, sporządzaniem: scenariuszy narażenia, oceny narażenia, Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego oraz kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. zwanym rozporządzeniem REACH (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str. 3, wraz z późn. zm.)
 - PRZEDSIĘBIORCÓW wprowadzających produkty biobójcze do obrotu i sporządzających dokumentację rejestracyjną w procedurze narodowej i europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dn. 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1)
 - PRZEDSIĘBIORCÓW wprowadzających do obrotu produkty kosmetyczne i sporządzających raport bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U.UE.L.2009.342.59 z późn. zm.)


PREFERENCYJNE CENY dla uczestników obu szkoleń i dla kilku uczestników z jednej instytucji.

Pliki do pobrania:

Stoffenmanager®

ConsExpo

informacje organizacyjne

zgłoszenie uczestnictwa

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP