Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy do specjalizacji | Zapisy na szkolenia


KURSY DLA LEKARZY DO UPRAWNIEŃ


 
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców, 20-24 kwietnia 2020

Kurs będzie odbywał się poprzez platformę e-learningową, bez możliwości osobistego udziału uczestników. Udział online jest równoznaczny z udziałem osobistym, pod warunkiem aktywnego śledzenia transmisji oraz zdania testu końcowego.
 
 
Kierownik naukowy kursu: dr Marcin Rybacki
 
Cena kursu: 3.500 zł 
 
Tematyka kursu:*
 1. Podstawy prawne orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami
 2. Zasady orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami
 3. Metodyka badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego
 4. Ocena fizyczna i psychiczna zdolności do kierowania pojazdami
 5. Problematyka alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu
 6. Wypadkowość drogowa
*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 
 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać na adres:
e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl 

Potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje dotyczące terminu płatności przesyłamy drogą mailową w informacji zwrotnej.
 


 
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń 05-09.10.2020

Kierownik naukowy kursu: dr Marcin Rybacki
 
Cena kursu: 3.000 zł
 
Tematyka kursu:
 1. Wybrane przepisy z ustawy o broni i amunicji
 2. Zasady przeprowadzania badań lekarskich
 3. Badania lekarskie pracowników ochrony fizycznej
 4. Rodzaje broni i zasady  posługiwania się bronią
 5. Ogólne zasady orzecznictwa lekarskiego
 6. Orzecznictwo i metodyka badań sprawności narządu ruchu
 7. Orzecznictwo w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, metabolicznych i hormonalnych
 8. Orzecznictwo i metodyka badań narządu wzroku
 9. Orzecznictwo i metodyka badań narządu słuchu i układu równowagi
 10. Orzecznictwo i metodyka badań układu nerwowego
 11. Choroby i zaburzenia psychiczne ograniczające możliwości posługiwania się bronią
 12. Badania psychologiczne w orzecznictwie dotyczącym zdolności do posługiwania się bronią
 13. Alkoholizm i zasady badań osób z problemami alkoholowymi. Problem narkomanii
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać na adres:
e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl

Potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje dotyczące terminu płatności przesyłamy drogą mailową w informacji zwrotnej.

 

 
Narażenie na promieniowanie jonizujące – orzecznictwo lekarskie 12-13.10.2020

Kierownik naukowy kursu:  dr hab. med. Marta Wiszniewska

Cena kursu: 2.000 zł

Tematyka kursu:

 1. Podstawy promieniowania jonizującego
 2. Higieniczna ocena warunków pracy osób eksponowanych na promieniowanie  jonizujące
 3. Ocena narażenia zawodowego na podstawie dozymetrii indywidualnej
 4. Aspekty prawne badań profilaktycznych pracowników eksponowanych na promieniowanie jonizujące
 5. Biologiczne działanie promieniowania jonizującego
 6. Ogólne zasady uszkodzeń popromiennych i medyczne aspekty ochrony przed promieniowaniem
 7. Zasady szacowania prawdopodobieństwa  związku przyczynowego  nowotworów złośliwych z zawodową ekspozycją na promieniowanie
 8. Izotopy radioaktywne i inne źródła  promieniowania jonizującego jako czynniki zagrożenia zdrowia w górnictwie, energetyce, przemyśle służbie zdrowia i zakładach naukowych
 9. Uszkodzenia popromienne skóry
 10. Zmiany w układzie wzrokowym wywołane promieniowaniem jonizującym
  Diagnostyka, orzecznictwo, profilaktyka
 11. Odległe następstwa ekspozycji zawodowej na promieniowanie jonizujące
                           
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać na adres:
e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl

Potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje dotyczące terminu płatności przesyłamy drogą mailową w informacji zwrotnej.
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP