Szacowanie ryzyka zdrowotnego dla czynników chemicznych

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wspomaga producentów, importerów i dalszych użytkowników w ocenie i dokumentowaniu faktu, że ryzyko wynikające z zastosowania substancji produkowanych, importowanych bądź stosowanych przez nich jest odpowiednio kontrolowane.

Ogólnym celem oceny ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem ludzi na substancje chemiczne, jest scharakteryzowanie zależności pomiędzy wielkością narażenia i częstością występowania szkodliwych efektów zdrowotnych. Wprowadzenie reformy europejskich przepisów dotyczących chemikaliów, jaką jest system REACH (Rozporządzenie (WE) 1907/2006), pozwala na zastosowanie oceny bezpieczeństwa chemicznego do szacowania i oceny ryzyka substancji chemicznej w jej cyklu życiowym.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w naszym zakładzie jest sporządzana przez kompetentne osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia w europejskich programach szkoleniowych szacowania ryzyka toksykologicznego. Pracownicy nasi posiadają odpowiednie doświadczenie, brali udział w pracach z tego zakresu na forum europejskim, są wykładowcami na studiach podyplomowych i szkoleniach dotyczących problematyki legislacji i praktyki w obszarze chemikaliów, wykonywali również nowatorskie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla zakładów pracy.

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi przeprowadza kompleksową ocenę bezpieczeństwa chemicznego wraz z oceną ryzyka substancji chemicznych, ich mieszanin i wyrobów zawierających je oraz pełnych procesów technologicznych.Nasza oferta obejmuje:
1. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka, której celem jest określenie klasyfikacji i oznakowania substancji oraz  uzyskanie najwyższych dopuszczalnych poziomów narażenia ludzi na tę substancję, znanych jako pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL).
2. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka, wynikających z właściwości fizykochemicznych substancji.
3. Ocenę zagrożeń dla środowiska.
4. Ocenę narażenia - sporządzanie scenariuszy narażenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez nasz zakład pomiarów środowiska pracy w celu oceny narażenia lub wykorzystania istniejących wyników pomiarów. Ponadto, stosujemy nowatorskie metody bezpomiarowe oceny narażenia – tzw. modelowanie wartości narażenia z wykorzystaniem inteligentnych modeli bezpomiarowych do przewidywania stężenia niebezpiecznej substancji w powietrzu środowiska pracy np. EASE czy ECETOC-TRA.
5. Charakterystykę ryzyka.
6. Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na czynniki rakotwórcze, poprzez ilościowe oszacowanie dodatkowego ryzyka związanego z narażeniem na badany czynnik. Metodologia stosowana do oceny ryzyka związanego z narażeniem na kancerogeny jest opracowana w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego i daje możliwości ilościowej oceny zachorowania na określone typy nowotworów u osób pracujących w narażeniu na ten czynnik rakotwórczy o konkretnym stężeniu.


UWAGA – Sporządzamy także ocenę materiałów, z których np. są wyprodukowane części oraz materiałów użytych do produkcji środków ochrony indywidualnej pod kątem potencjalnego wpływu na zdrowie użytkownika.

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia i Opieki Społecznej (DzU z 1996, poz. 473) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi znajduje się w wykazie jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Kontakt:
prof. dr hab. Sławomir Czerczak
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego
Tel. 42 631 47 01, 42 631 47 02
email: sak@imp.lodz.pl; malgo@imp.lodz.pl

Powrót: Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP