OCENA MATERIAŁÓW I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (DzU z 1996, Nr 101, poz. 473) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi znajduje się w wykazie jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych i chemicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.
(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961010473)

Oferta obejmuje:

 1. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka na podstawie sporządzonej klasyfikacji i oznakowania substancji/mieszanin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1272/2008, CLP) oraz w oparciu o analizę wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także w oparciu o wartość pochodnego poziomu niepowodującego zmian (DNEL).
 2. Ocenę zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z właściwości fizykochemicznych substancji.
 3. Ocenę zagrożeń dla środowiska.
 4. Ocenę narażenia, w tym audyty stanowisk pracy oraz modelowanie narażenia. Stosujemy nowatorskie metody bezpomiarowej oceny narażenia – tzw. modelowanie narażenia z wykorzystaniem modeli bezpomiarowych do przewidywania stężenia substancji w powietrzu środowiska pracy np. ECETOC TRA, MEASE, Stoffenmanager, ART, EMKG Expo Tool.
 5. Charakterystykę ryzyka.
 6. Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na czynniki rakotwórcze, poprzez ilościowe oszacowanie dodatkowego ryzyka związanego z narażeniem na badany czynnik. Metodologia stosowana do oceny ryzyka związanego z narażeniem na kancerogeny jest opracowana w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego i daje możliwości ilościowej oceny zachorowania na określone typy nowotworów u osób pracujących w narażeniu na ten czynnik rakotwórczy o konkretnym stężeniu.
 7. Klasyfikację i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1272/2008, CLP).
 8. Opracowywanie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1907/2006, REACH). Przygotowanie kart charakterystyki dla substancji/mieszanin chemicznych w oparciu o składniki i stężenia występujące w danym produkcie, a także przygotowanie karty bazując na dokumentach przedstawionych przez producenta substancji/mieszaniny, aktualizacja kart dotychczas istniejących ze względu między innymi na zmieniające się przepisy.
 9. UFI – NOWOŚĆ! Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie do bazy ECHA i wygenerowanie kodu UFI.
 10. Praktyczną interpretację informacji zawartych w scenariuszach narażenia.
 11. Klasyfikację SEVESO mieszanin chemicznych.
 12. Ocenę materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych i chemicznych, w tym ocenę technologii metodą obliczeniową.
 13. Ocenę materiałów, z których są wyprodukowane części oraz materiałów użytych do produkcji środków ochrony indywidualnej pod kątem potencjalnego wpływu na zdrowie użytkownika.
 14. Przygotowanie zestawień tematycznych na podstawie przeglądu piśmiennictwa np.: licencjonowanych baz danych (TOXINZ, EBSCO), dokumentacji ACGIH, German MAK documentation.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego w naszym zakładzie jest sporządzana przez kompetentne osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia w europejskich programach szkoleniowych szacowania ryzyka toksykologicznego. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, brali udział w pracach z tego zakresu na forum europejskim, są wykładowcami na studiach podyplomowych i szkoleniach dotyczących problematyki legislacji i praktyki w obszarze chemikaliów, wykonywali również nowatorskie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla zakładów pracy.

Usługi świadczymy dla instytucji z terenu kraju.
Ceny sporządzenia opinii/usługi są ustalane indywidualnie.

Przykładowe ekspertyzy:

 • Ocena narażenia na formaldehyd i ocena ryzyka wynikającego z rakotwórczego działania formaldehydu.
 • Ocena ryzyka szkodliwości procesu technologicznego pn. mieszanie spoiw, metodą oszacowania wskaźnika szkodliwości procesu.
 • Wykonanie pomiarów oraz oszacowanie narażenia inhalacyjnego za pomocą modelu ART oraz narażenia praz skórę za pomocą modelu RISKOFDERM pracowników dla wapna palonego do stosowania jako produkt biobójczy w oczyszczalniach ścieków.
 • Opracowanie oceny ryzyka raka płuca u 25 osób zatrudnionych w narażeniu na arsen.
 • Wybór materiału biologicznego do badań umożliwiających ocenę narażenia mieszkańców na arsen.
 • Wykonanie oceny filtrów przeciwpyłowych, pochłaniaczy substancji organicznych i półmasek filtrujących pod kątem oceny obecności substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka.
 • Wykonanie klasyfikacji produktów pod kątem działania na skórę, oczy i drogi oddechowe zgodnie z rozporządzeniem CLP na podstawie danych literaturowych.
 • Wykonanie klasyfikacji Seveso 33 mieszanin chemicznych zgodnie z kartami charakterystyki.
 • Przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej w świetle regulacji prawnych w Polsce.


Współpraca m.in. z:
LG Chem Wrocław Energy • KGHM Polska Miedź • Huta Stalowa Wola • Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Górniczych P.R.I.G. • IKEA Industry • Centrum Badań Przedklinicznych – Warszawski Uniwersytet Medyczny • Instytut Włókiennictwa w Łodzi • Gmina Miejska Głogów • Stowarzyszenie Ekologiczne Warto Być


Kontakt:
Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz prof. IMP
tel.: 42 63 14 567
e-mail: Joanna.Jurewicz@imp.lodz.pl

Sekretariat: Małgorzata Niełaczna
tel.: 42 63 14 702
e-mail: Bezpieczenstwo.Chemiczne@imp.lodz.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP