Nasza oferta dla laboratoriów

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi organizuje i prowadzi porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości oraz szkolenia dla następujących rodzajów badań:

Międzylaboratoryjne badania porównawcze pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości diagnostycznej aparatury rentgenowskiej i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.
EDYCJA 2018

Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje o organizacji badań porównawczych z zakresu pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości diagnostycznej aparatury rentgenowskiej i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych. W obecnej edycji badań planujemy objąć porównaniami możliwie jak największą liczbę parametrów fizycznych i charakterystyk reprezentatywnych dla zakresu testów specjalistycznych wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040).

Proponowany zakres badań to:

 - poddyscypliny dla zakresu ogólnodiagnostycznego - wysokie napięcie, czas ekspozycji, dawka, wielkość ogniska lampy rtg, odległość pomiędzy elementami obrazu (wybrane elementy geometrii wiązki promieniowania rtg), gęstość optyczna, luminancja, natężenie oświetlenia, średnia wartość piksela i/lub SNR (stosunek sygnału do szumu);
 - poddyscypliny dla zakresu stomatologicznego (w tym pantomografia) – wysokie napięcie, czas ekspozycji, dawka, luminancja, natężenie oświetlenia;
 - poddyscypliny dla fluoroskopii – wysokie napięcie, dawka, moc dawki, odległość pomiędzy elementami obrazów (wybrane elementy geometrii wiązki promieniowania rtg), ocena kontrastu obrazu (jakość obrazu);
 - poddyscypliny dla mammografii – odległość pomiędzy elementami obrazów (wybrane elementy geometrii wiązki promieniowania rtg), dawka, moc dawki, wysokie napięcie, czas ekspozycji, gęstość optyczna, obciążenie (siła kompresji), odległość pomiędzy płytką uciskową a powierzchnią stolika dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej, luminancja, natężenie oświetlenia, ocena kontrastu obrazu (jakość obrazu), średnia i odchylenie standardowe wartość piksela i/lub SNR (stosunek sygnału do szumu);
 - poddyscypliny dla tomografii komputerowej – wysokie napięcie, dawka i/lub DLP (iloczyn dawki i długości), grubość warstwy, średnia wartość HU (Jednostki Hounsfielda);
 - poddyscypliny dla monitorów medycznych – pomiar luminancji (jednorodność i/lub kontrast monitora i/lub krzywa skali szarości).

Podobnie jak w latach poprzednich oferta skierowana jest do podmiotów wykonujących testy specjalistyczne kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Uczestnikiem badań mogą być laboratoria badawcze akredytowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i jednostki ubiegające się o akredytację, które sprostać muszą wymaganiom w/w normy w zakresie zapewnienia jakości wyników pomiarów. Uczestnikami mogą być również fizycy medyczni realizujący ww. testy w reprezentowanych przez siebie placówkach służby zdrowia.

Badania porównawcze przeprowadzone zostaną w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przy współudziale Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Planowany termin rozpoczęcia badań: 12.11.2018. Planowany termin zakończenia badań: do końca roku 2018 (może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników).

Rekrutacja na badania rozpocznie się 10.10.2018 i będzie trwała do 24.10.2018. Wtedy też dostępne będą do pobrania szczegółowe informacje oraz niezbędny do rejestracji formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa dla jednego laboratorium będzie uzależniony od ilości wybranych zakresów pomiarowych.
Koszty te wynoszą odpowiednio (ceny brutto, w tym 23% VAT):
 - zakres stomatologiczny: wewnątrzustny – 200 PLN,
 - panoramiczny – 300 PLN,
 - zakres ogólnodiagnostyczny – 700 PLN,
 - fluoroskopia – 300 PLN,
 - zakres mammograficzny – 700 PLN,
 - zakres tomografii komputerowej – 300 PLN,
 - monitory do prezentacji obrazów medycznych – 300 PLN.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz proszę przesłać do dnia 24.10.2018 na (opcjonalnie):
Adres e-mail: marcin.brodecki@imp.lodz.pl
Fax: (42) 631 45 39
Pocztą na adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, Zakład Ochrony Radiologicznej , Laboratorium Wzorców Wtórnych, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 ,91-348 Łódź. Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela: Marcin Brodecki, tel. (042) 631 45 36 lub (042) 631 45 56, e-mail: marcin.brodecki@imp.lodz.pl


Załączniki:

Regulamin
Zawiadomienie
Program badań
Karta zgłoszenia PDF
Karta zgłoszenia Word


BADANIE BIEGŁOŚCI POPRZEZ PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH

Do pobrania:   formularz zgłoszenia            program

Organizatorem programu badania biegłości jest Pracownia Aerozoli Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi.
Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Ogólnym celem badania biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych  laboratoriów w zakresie oznaczania respirabilnych włókien azbestu i sztucznych włókien mineralnych metodą mikroskopowo-optyczną.
Organizacja badania biegłości jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Koszt udziału w badaniu biegłości wynosi 1200 zł (brutto)
Informujemy, że laboratoria, w których więcej niż jeden pracownik wykonuje oznaczania włókien respirabilnych, mogą zgłosić do udziału w badaniu biegłości więcej niż jedną osobę, bez dodatkowych kosztów. Jednocześnie laboratorium musi spełniać wymagania poufności wyników badań, tzn. musi zapewnić, że pracownicy nie będą uzgadniać między sobą wyników oznaczeń. Informację o liczbie osób zgłoszonych przez laboratorium do udziału w badaniu biegłości proszę wpisać na Formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

Planowany termin badania biegłości: styczeń 2016 - lipiec 2016, o dokładnym terminie badania biegłości uczestnik zostanie poinformowany.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 15 stycznia 2016 roku na adres:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Aerozoli
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
tel./fax: (42) 63 14 830
email: stellab@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości udziela dr Stella Bujak-Pietrek (tel. (42) 63 14 834(42) 63 14 834, e-mail: stellab@imp.lodz.pl).

 PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM 2)

Do pobrania: oferta   formularz zgłoszenia

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych (dawniej Pracownia Higieny Pracy) Zakładu Monitoringu Biologicznego Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania rozpuszczalników organicznych oraz amoniaku, ditlenku azotu, formaldehydu w powietrzu środowiska pracy.

Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

O możliwości przeprowadzenia badań biegłości w danej rundzie (dla konkretnego zestawu substancji) decyduje liczba zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia akcji kontrolnej dla danego zestawu w przypadku zgłoszenia mniej niż
5 uczestników.
Wyboru substancji oznaczanych w bieżącym roku kalendarzowym można dokonać spośród następujących zestawów:

Zestaw 1: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Benzen (10-400) µg w próbce
 - Toluen (100-1000) µg w próbce

Zestaw 2: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Ksylen (100-1000) µg w próbce (izomer para-)
 - Octan butylu (50-5000) µg w próbce

Zestaw 3:
 - Amoniak w roztworze wodnym w zakresie 30-200 µg/ml

Zestaw 4:
 - Ditlenek azotu w roztworze wodnym w zakresie 1-10 µg/ml

Zestaw 5:
 - Pochodna 2,4-DNPH formaldehydu – roztwór acetonitrylowy, w zakresie stężeń w przeliczeniu na formaldehyd 0,02-1 µg/ml ( NOWOŚĆ )

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy.
Przewiduje się jedną rundę kontrolną w roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badań biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane są statystycznie, a końcowe raporty wysyłane do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

mgr Marzena Bonczarowska tel.: 42 63 14 824, e-mail: Marzena.Bonczarowska@imp.lodz.pl
dr Sławomir Brzeźnicki tel.: 42 63 14 823, e-mail: Slawomir.Brzeznicki@imp.lodz.pl
dr Małgorzata Kucharska tel.: 42 63 14 826, e-mail: Malgorzata.Kucharska@imp.lodz.plPROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM I)

Do pobrania:  Oferta     Formularz zgłoszenia

Pracownia Analiz Metali Instytutu Medycyny Pracy organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania metali w powietrzu środowiska pracy.

Pracownia Analiz Metali Instytutu Medycyny Pracy organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania metali w powietrzu środowiska pracy.
Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Materiał kontrolny podzielony jest na następujące zestawy:

zestaw 1: Żelazo (Fe) , Mangan (Mn) , Miedź (Cu) w następującym zakresie stężeń:
 - Fe: 30-300 µg/na filtrze
 - Mn: 10-100 µg/na filtrze (obniżony zakres)
 - Cu: 20-200 µg/na filtrze
zestaw 2: Kadm (Cd), Ołów (Pb), Chrom (Cr), Nikiel (Ni), w następującym zakresie stężeń:
 - Cd: 5-50 µg/na filtrze
 - Cr: 20-200 µg/na filtrze
 - Pb: 10-100 µg/na filtrze
 - Ni: 10-100 µg/na filtrze

Pracownia Analiz Metali posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy. Przewiduje się dwie rundy kontrolne w roku kalendarzowym.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badania biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane będą statystycznie, a końcowe raporty wysyłane będą do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

dr Beata Janasik tel.: 42 63 14 806, e-mail: Beata.Janasik@imp.lodz.pl
mgr Magdalena Stanisławska tel.: 42 63 14 818, e-mail: Magdalena.Stanislawska@imp.lodz.pl
 BADANIE BIEGŁOŚCI POPRZEZ PORÓWNANIE  MIĘDZYLABORATORYJNE W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY (IMP-HAŁAS)


Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.

Termin badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy: 16-18.10.2018 r.

Do pobrania:   FORMULARZ ZGŁOSZENIA    REGULAMIN

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1200 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Badanie biegłości odbywa się raz w roku. Obejmuje ono:
- poprawność realizacji pomiarów hałasu i przeliczeń ich wyników,
- rezultaty porównań międzylaboratoryjnych,
- wyniki oceny sprawozdania z badań.

Obiektami badania są dwa stanowiska pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po każdej sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25, tel./fax.: 42 631 45 47, lub email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 22.BADANIE BIEGŁOŚCI POPRZEZ PORÓWNANIE MIĘDZYLABORATORYJNE W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY (IMP-HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY)


Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy zgodnie z procedurą pomiarową hałasu ultradźwiękowego wg  Podstaw i Metod Oceny Środowiska Pracy 2015, 4(86), str. 179-190.

Termin badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy: 19.10.2018 r.

Do pobrania:   FORMULARZ ZGŁOSZENIA    REGULAMIN

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1200 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Badanie biegłości odbywa się raz w roku. Obejmuje ono:
- poprawność realizacji pomiarów hałasu ultradźwiękowego i przeliczeń ich wyników,
- rezultaty porównań międzylaboratoryjnych.

Obiektem badania jest stanowisko pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas ultradźwiękowy przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25 tel./fax.: 42 631 45 47, lub email: zamojska@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl
tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 22.


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP