BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH

oferta     formularz zgłoszeniowy

Organizatorem programu badania biegłości jest Pracownia Aerozoli Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi.
Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Ogólnym celem badania biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych  laboratoriów w zakresie oznaczania respirabilnych włókien azbestu i sztucznych włókien mineralnych metodą mikroskopowo-optyczną.

Organizator badania biegłości postępuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Koszt udziału w badaniu biegłości wynosi 1300 zł (brutto).

Informujemy, że laboratoria, w których więcej niż jeden pracownik wykonuje oznaczania włókien respirabilnych, mogą zgłosić do udziału w badaniu biegłości więcej niż jedną osobę, bez dodatkowych kosztów. Jednocześnie laboratorium musi spełniać wymagania poufności wyników badań, tzn. musi zapewnić, że pracownicy nie będą uzgadniać między sobą wyników oznaczeń. Informację o liczbie osób zgłoszonych przez laboratorium do udziału w badaniu biegłości proszę wpisać na Formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

Planowany termin badania biegłości: marzec 2020 - listopad 2020, o dokładnym terminie badania biegłości uczestnicy zostaną poinformowani.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 28 lutego 2020 roku na adres:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Aerozoli
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź


lub skan pocztą elektroniczną na adres:
email: Stella.Bujak@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości udziela dr Stella Bujak-Pietrek (tel. (42) 63 14 834, e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl ).PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM 2)

oferta     formularz zgłoszeniowy

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych (dawniej Pracownia Higieny Pracy) Zakładu Monitoringu Biologicznego Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania rozpuszczalników organicznych, chlorowanych związków organicznych, amoniaku oraz formaldehydu w powietrzu środowiska pracy.

Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

O możliwości przeprowadzenia badań biegłości w danej rundzie (dla konkretnego zestawu substancji) decyduje liczba zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia akcji kontrolnej dla danego zestawu w przypadku zgłoszenia mniej niż 5 uczestników.
Wyboru substancji oznaczanych w bieżącym roku kalendarzowym można dokonać spośród następujących zestawów:

Zestaw 1: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Benzen (5-100) µg w próbce
 - Toluen (100-1000) µg w próbce

Zestaw 2: rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Ksylen (100-1000) µg w próbce (izomer para-)
 - Octan butylu (50-5000) µg w próbce

Zestaw 3:
 - Amoniak w roztworze wodnym w zakresie 30-200 µg/ml

Zestaw 4: chlorowane związki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń :
 - Trichloroeten (50-2000) µg w próbce
 - Tetrachloroeten (50-2000) µg w próbce

Zestaw 5:

 - Formaldehyd (0,2-10) µg w próbce (naniesiony na rurki wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-DNPH)

Zestaw 6:
 - Mieszanina 8 związków Wielopierścieniowych  Węglowodorów Aromatycznych (chryzen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, bezno (k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)terylen, dibenzo(ah)antracen i  indeno(1,2,3-cd)piren) na filtrach z włókna szklanego  w zakresie stężeń 0,005-2µg  w próbce.

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy.

Przewiduje się jedną rundę kontrolną w roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badań biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane są statystycznie, a końcowe raporty wysyłane do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

mgr Marzena Bonczarowska tel.: 42 63 14 824, e-mail: Marzena.Bonczarowska@imp.lodz.pl
dr Sławomir Brzeźnicki tel.: 42 63 14 823, e-mail: Slawomir.Brzeznicki@imp.lodz.pl
dr Małgorzata Kucharska, e-mail: Malgorzata.Kucharska@imp.lodz.plBADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY (IMP-HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY)


Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie badania biegłości, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy zgodnie z procedurą pomiarową hałasu ultradźwiękowego wg Podstaw i Metod Oceny Środowiska Pracy 2015, 4(86), str. 179-190 oraz Projektu Normy prPN-Z-01209P:2019 Hałas ultradźwiękowy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy

Do pobrania:   FORMULARZ ZGŁOSZENIA        REGULAMIN       OŚWIADCZENIE

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1500 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Obiektem badania jest stanowisko pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas ultradźwiękowy przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25 tel./fax.: 42 631 45 47, lub email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl
tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl,
tel.: 42 631 45 22.BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW DRGAŃ OGÓLNYCH W ŚRODOWISKU PRACY
 
Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie badania biegłości, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów drgań ogólnych w środowisku pracy zgodnie z normą PN-EN 14253+A1:2011.Do pobrania:   FORMULARZ ZGŁOSZENIA        REGULAMIN      OŚWIADCZENIE

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1500 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Obiektem badania jest stanowisko pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na drgania ogólne przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25 tel./fax.: 42 631 45 47, lub email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości w zakresie pomiarów drgań ogólnych w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl
tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości w zakresie pomiarów drgań ogólnych w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl,
tel.: 42 631 45 22.
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP