BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH

oferta     formularz zgłoszeniowy

Organizatorem programu badania biegłości jest Pracownia Aerozoli Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi.
Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Ogólnym celem badania biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych  laboratoriów w zakresie oznaczania respirabilnych włókien azbestu i sztucznych włókien mineralnych metodą mikroskopowo-optyczną.

Organizator badania biegłości postępuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Koszt udziału w badaniu biegłości wynosi 1300 zł (brutto).

Informujemy, że laboratoria, w których więcej niż jeden pracownik wykonuje oznaczania włókien respirabilnych, mogą zgłosić do udziału w badaniu biegłości więcej niż jedną osobę, bez dodatkowych kosztów. Jednocześnie laboratorium musi spełniać wymagania poufności wyników badań, tzn. musi zapewnić, że pracownicy nie będą uzgadniać między sobą wyników oznaczeń. Informację o liczbie osób zgłoszonych przez laboratorium do udziału w badaniu biegłości proszę wpisać na Formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

Planowany termin badania biegłości: marzec 2020 - listopad 2020, o dokładnym terminie badania biegłości uczestnicy zostaną poinformowani.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 28 lutego 2020 roku na adres:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Aerozoli
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź


lub skan pocztą elektroniczną na adres:
email: Stella.Bujak@imp.lodz.pl

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości udziela dr Stella Bujak-Pietrek (tel. (42) 63 14 834, e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl ).PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM 2)

oferta     formularz zgłoszeniowy

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych (dawniej Pracownia Higieny Pracy) Zakładu Monitoringu Biologicznego Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania rozpuszczalników organicznych, chlorowanych związków organicznych, amoniaku, formaldehydu oraz 8 związków z grupy WWA w powietrzu środowiska pracy.

Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

O możliwości przeprowadzenia badań biegłości w danej rundzie (dla konkretnego zestawu substancji) decyduje liczba zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przeprowadzenia akcji kontrolnej dla danego zestawu w przypadku zgłoszenia mniej niż 5 uczestników.
Wyboru substancji oznaczanych w bieżącym roku kalendarzowym można dokonać spośród następujących zestawów:

Zestaw 1:
rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Benzen (5-100) µg w próbce
 - Toluen (100-1000) µg w próbce

Zestaw 2:
rozpuszczalniki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Ksylen (100-1000) µg w próbce (izomer para-)
 - Octan butylu (50-5000) µg w próbce

Zestaw 3:
 - Amoniak w roztworze wodnym w zakresie 30-200 µg/ml

Zestaw 4: c
hlorowane związki organiczne na węglu aktywnym w następującym zakresie stężeń:
 - Trichloroeten (50-2000) µg w próbce
 - Tetrachloroeten (50-2000) µg w próbce

Zestaw 5:
 - Formaldehyd (0,2-10) µg w próbce (naniesiony na rurki wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-DNPH)

Zestaw 6:
 
- Mieszanina 8 związków Wielopierścieniowych  Węglowodorów Aromatycznych (chryzen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, bezno(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perylen, dibenzo(ah)antracen  i  indeno(1,2,3-cd)piren) na filtrach z włókna szklanego  w zakresie stężeń 0,005 2 µg  w próbce.

Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy.
Przewiduje się jedną rundę kontrolną w roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badań biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane są statystycznie, a końcowe raporty wysyłane do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

mgr Marzena Bonczarowska tel.: 42 63 14 824, e-mail: Marzena.Bonczarowska@imp.lodz.pl
dr Sławomir Brzeźnicki tel.: 42 63 14 823, e-mail: Slawomir.Brzeznicki@imp.lodz.pl
dr Małgorzata Kucharska tel.: 42 63 14 826, e-mail: Malgorzata.Kucharska@imp.lodz.pl 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM I)

Do pobrania:  oferta   formularz zgłoszeniowy

Pracownia Analiz Metali Instytutu Medycyny Pracy organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania metali w powietrzu środowiska pracy.

Pracownia Analiz Metali Instytutu Medycyny Pracy organizuje badania biegłości w zakresie oznaczania metali w powietrzu środowiska pracy.
Program badań biegłości w zakresie organizacji i prowadzenia badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i dokumentu DA-05 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Materiał kontrolny podzielony jest na następujące zestawy:

zestaw 1: Żelazo (Fe) , Mangan (Mn) , Miedź (Cu) w następującym zakresie stężeń:
 - Fe: 30-300 µg/na filtrze
 - Mn: 10-100 µg/na filtrze (obniżony zakres)
 - Cu: 20-200 µg/na filtrze
zestaw 2: Kadm (Cd), Ołów (Pb), Chrom (Cr), Nikiel (Ni), w następującym zakresie stężeń:
 - Cd: 5-50 µg/na filtrze
 - Cr: 20-200 µg/na filtrze
 - Pb: 10-100 µg/na filtrze
 - Ni: 10-100 µg/na filtrze

Pracownia Analiz Metali posiada certyfikat akredytacji PCA (AB 215) na badania czynników chemicznych w środowisku pracy. Przewiduje się dwie rundy kontrolne w roku kalendarzowym.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji badań biegłości w danym roku kalendarzowym znajdują się w „ofercie”. Wyniki analiz wykonanych przez uczestników badania biegłości w danej rundzie kontrolnej opracowywane będą statystycznie, a końcowe raporty wysyłane będą do uczestników.

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt:

dr Beata Janasik tel.: 42 63 14 806, e-mail: Beata.Janasik@imp.lodz.pl
mgr Magdalena Stanisławska tel.: 42 63 14 818, e-mail: Magdalena.Stanislawska@imp.lodz.pl
 BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY (IMP-HAŁAS)


Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.

Termin badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy: 28.11.2019 

Do pobrania:   formularz zgłoszeniowy   regulamin

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1200 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Badanie biegłości odbywa się raz w roku. Obejmuje ono:
 - poprawność realizacji pomiarów hałasu i przeliczeń ich wyników,
 - rezultaty porównań międzylaboratoryjnych,
 - wyniki oceny sprawozdania z badań.

Obiektami badania są dwa stanowiska pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po każdej sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25, tel./fax.: 42 631 45 47 lub email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl.

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 22.


 BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY (IMP-HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY)


Organizatorem programu jest: Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy zgodnie z procedurą pomiarową hałasu ultradźwiękowego wg  Podstaw i Metod Oceny Środowiska Pracy 2015, 4(86), str. 179-190.

Termin badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy: 17.05.2019 r.

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy   regulamin

Koszt udziału w badaniu biegłości: 1200 zł (brutto)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

Badanie biegłości odbywa się raz w roku. Obejmuje ono:
- poprawność realizacji pomiarów hałasu ultradźwiękowego i przeliczeń ich wyników,
- rezultaty porównań międzylaboratoryjnych.

Obiektem badania jest stanowisko pracy w kontrolowanych warunkach ekspozycji na hałas ultradźwiękowy przygotowane przez organizatora badania. Przewidywany czas realizacji badania przez uczestnika programu (laboratorium) na terenie IMP wynosi około 2-3 godzin. Po sesji badania biegłości otrzymane wyniki są opracowywane statystycznie. Ocena wyników jest każdorazowo wysyłana uczestnikom w formie sprawozdania.

Zgłoszenia: przyjmowane są w Pracowni Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 631 45 25 tel./fax.: 42 631 45 47 lub email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl.

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl
tel.: 42 631 45 25.

Informacji merytorycznych związanych z badaniem biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy udziela Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych - dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl, tel.: 42 631 45 22.

 BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW DRGAŃ OGÓLNYCH i MIEJSCOWYCH W ŚRODOWISKU PRACY
 
Termin badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów drgań w środowisku pracy: 24-25.10.2019 r.

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy    regulamin

Koszt udziału w badaniu biegłości:
Drgania ogólne i miejscowe: 2200 zł (brutto)
Drgania ogólne: 1200 zł (brutto)
Drgania miejscowe: 1200zł (brutto)

Ww. opłaty nie obejmują kosztów noclegu i wyżywienia.

Organizatorem i koordynatorem programu jest Pracownia Hałasu i Wibracji Zakładu Zagrożeń Fizycznych. Badanie biegłości jest przewidziane dla laboratoriów badawczych akredytowanych lub wdrażających system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólnym celem badania jest potwierdzenie na podstawie porównań międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów drgań w środowisku pracy zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 (drgania ogólne) i zgodnie z PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 (drgania miejscowe).

Zgłoszenia przyjmowane są w Zakładzie Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel.: 42 63 14 525 42 63 14 525, tel./fax.: 42 63 14 547, email: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl (Małgorzata Zamojska-Daniszewska)

Informacji związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgań ogólnych) zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 i drgań przenoszonych do organizmu przez kończyny górne (drgań miejscowych) w środowisku pracy zgodnie z PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 udziela mgr Małgorzata Zamojska-Daniszewska e-mail: malgorzata.zamojska@imp.lodz.pl, tel.: 42 63 14 525, 42 63 14 525, tel./fax.: 42 63 14 547.

Informacji merytorycznych związanych z uczestnictwem w programie badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgań ogólnych) zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 i drgań przenoszonych do organizmu przez kończyny górne (drgań miejscowych) w środowisku pracy zgodnie z PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 udziela dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP (tel.: 42 631 45 2242 631 45 22, e-mail: malgorzata.pawlaczyk@imp.lodz.pl).

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP