Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO i ŚRODOWISKA

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel.: 42 631 46 25
email: Wojciech.Wasowicz@imp.lodz.pl

Sekretariat: Wiktoria Borowiecka
tel.: 42 631 46 26
email:
Wiktoria.Borowiecka@imp.lodz.pl


Dobra Praktyka Laboratoryjna


       Zakres akredytacji 

Zakres / Certyfikat

– identyfikacja rozpuszczalników organicznych w próbkach wyrobów,
– ilościowe i jakościowe oznaczanie rozpuszczalników organicznych w powietrzu,
– oznaczanie tlenku diazotu i ditlenku węgla w powietrzu,
– oznaczanie anestetyków halogenowych w powietrzu,
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu,
– oznaczanie formaldehydu i glutaralu w powietrzu,
– pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne,
– oznaczanie izocyjanianów (MDI, HDI, TDI) w powietrzu,
– oznaczanie kotyniny w materiale biologicznym,
– oznaczanie 8-hydroksy-2'-deoksyguanozyny w materiale biologicznym,
– oznaczanie metali w materiale biologicznym.


Podstawowe kierunki działalności:

– ocena narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
– identyfikacja szkodliwych dla zdrowia substancji w procesach technologicznych i wyrobach przemysłu chemicznego,
– opracowywanie metod oceny narażenia na czynniki toksyczne i pyły w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
– opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla chemicznych zanieczyszczeń powietrza,
– monitoring i oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
– analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w różnych matrycach biologicznych.
– szacowania ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne – szkolenia podyplomowe w zakresie zasad i metod oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne,
– analizy i poszukiwania nowych markerów stresu oksydacyjnego oraz biomarkerów narażenia na substancje toksyczne
– szacowania wielkości ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem środowiskowym i zawodowym na substancje chemiczne
– prowadzenie międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy i podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Działalność usługowa:

– wykonywanie prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych,
– przygotowywanie ekspertyz naukowych i technicznych na zlecenie podmiotów gospodarczych, w tym również w zakresie: ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego z ekspozycji na czynniki biologiczne,
– rozpoznawania czynników szkodliwych, występujących w środowisku  (w tym w środowisku pracy) i określanie wymaganego zakresu badań,
– pomocy  merytorycznej w działalności laboratoriów PIS i komercyjnych.
– prowadzenie oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w oparciu o wykonywanie badań stężeń czynników chemicznych w środowisku oraz wykonywanie badań stężeń wybranych biomarkerów narażenia/efektu różnych matrycach biologicznych
– opiniowanie projektów przepisów prawnych i normatywów higienicznych na zlecenie z zewnątrz,
– prowadzenie działalności edukacyjnej
– ocena skutków przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej


Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

2011–2015, 236215/2011 MARINA - Managing Risks of Nanomaterials (MARINA)
2007–2009, NMP4-CT-2006-033231 "Development of a Platform and Toolkit for understanding Interactions Between Nanoparticles and the Living World" (NANOINTERACT)
2005–2010, UE 513943 Sieć Doskonałości "Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility" (ECNIS NoE)
2004–2007, PM-ERP/01-11-04 "Mechanisms of Induction of Cancers in the Head/Neck Region by Tobacco and Alcohol and Their Prevention" (RMG)
2004–2006, UE 505609 "Dietary Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and DNA Damage" (DIEPHY)
2004–2005, UE 512153 "“Nuclear Hormone Receptors: Their Role in Developmental Biology and as Tools for the Evaluation of the Toxicity of Chemicals" (NHR DEVTOX). Specific Support Action
2001–2003 QLRT-2000-00792 "Respiratory Allergy and Inflammation Due to Ambient particles – a European-Wide Assessment" (RAIAP)
2001–2003, QLK4-CT-2000-00787 "A New Technology for Fluorescent „Cell Chip” Immunotoxicity Testing" (IMMUNOTOX)
1999–2001, QLK4-CT-1999-01142 "The Mechanistic Basis for Providing a Realistic Risk Assessment for Exposure to Inorganic Arsenic within the European Community" (ASRISK)
 


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP