Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO i ŚRODOWISKA

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel.: 42 631 46 25
email: Wojciech.Wasowicz@imp.lodz.pl

Sekretariat: Wiktoria Borowiecka
tel.: 42 631 46 26
email:
Wiktoria.Borowiecka@imp.lodz.pl 
       Zakres akredytacji 

Zakres / Certyfikat

– identyfikacja rozpuszczalników organicznych w próbkach wyrobów,
– ilościowe i jakościowe oznaczanie rozpuszczalników organicznych w powietrzu,
– oznaczanie tlenku diazotu i ditlenku węgla w powietrzu,
– oznaczanie anestetyków halogenowych w powietrzu,
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu,
– oznaczanie formaldehydu i glutaralu w powietrzu,
– pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne,
– oznaczanie izocyjanianów (MDI, HDI, TDI) w powietrzu,
– oznaczanie kotyniny w materiale biologicznym,
– oznaczanie 8-hydroksy-2'-deoksyguanozyny w materiale biologicznym,
– oznaczanie metali w materiale biologicznym.


Podstawowe kierunki działalności:

– ocena narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
– identyfikacja szkodliwych dla zdrowia substancji w procesach technologicznych i wyrobach przemysłu chemicznego,
– opracowywanie metod oceny narażenia na czynniki toksyczne i pyły w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
– opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla chemicznych zanieczyszczeń powietrza,
– monitoring i oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
– analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w różnych matrycach biologicznych.
– szacowania ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne – szkolenia podyplomowe w zakresie zasad i metod oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne,
– analizy i poszukiwania nowych markerów stresu oksydacyjnego oraz biomarkerów narażenia na substancje toksyczne
– szacowania wielkości ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem środowiskowym i zawodowym na substancje chemiczne
– prowadzenie międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy i podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Działalność usługowa:

– wykonywanie prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych,
– przygotowywanie ekspertyz naukowych i technicznych na zlecenie podmiotów gospodarczych, w tym również w zakresie: ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego z ekspozycji na czynniki biologiczne,
– rozpoznawania czynników szkodliwych, występujących w środowisku  (w tym w środowisku pracy) i określanie wymaganego zakresu badań,
– pomocy  merytorycznej w działalności laboratoriów PIS i komercyjnych.
– prowadzenie oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w oparciu o wykonywanie badań stężeń czynników chemicznych w środowisku oraz wykonywanie badań stężeń wybranych biomarkerów narażenia/efektu różnych matrycach biologicznych
– opiniowanie projektów przepisów prawnych i normatywów higienicznych na zlecenie z zewnątrz,
– prowadzenie działalności edukacyjnej


Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

2011–2015, 236215/2011 MARINA - Managing Risks of Nanomaterials (MARINA)
2007–2009, NMP4-CT-2006-033231 "Development of a Platform and Toolkit for understanding Interactions Between Nanoparticles and the Living World" (NANOINTERACT)
2005–2010, UE 513943 Sieć Doskonałości "Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility" (ECNIS NoE)
2004–2007, PM-ERP/01-11-04 "Mechanisms of Induction of Cancers in the Head/Neck Region by Tobacco and Alcohol and Their Prevention" (RMG)
2004–2006, UE 505609 "Dietary Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and DNA Damage" (DIEPHY)
2004–2005, UE 512153 "“Nuclear Hormone Receptors: Their Role in Developmental Biology and as Tools for the Evaluation of the Toxicity of Chemicals" (NHR DEVTOX). Specific Support Action
2001–2003 QLRT-2000-00792 "Respiratory Allergy and Inflammation Due to Ambient particles – a European-Wide Assessment" (RAIAP)
2001–2003, QLK4-CT-2000-00787 "A New Technology for Fluorescent „Cell Chip” Immunotoxicity Testing" (IMMUNOTOX)
1999–2001, QLK4-CT-1999-01142 "The Mechanistic Basis for Providing a Realistic Risk Assessment for Exposure to Inorganic Arsenic within the European Community" (ASRISK)
 


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP