Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


O nas | Projekty | Publikacje


ZAKŁAD GENETYKI MOLEKULARNEJ I EPIGENETYKI

Kierownik: dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP
tel.: 42 631 46 27

e-mail: edyta.reszka@imp.lodz.pl
https://pl-pl.facebook.com/Lab-of-Molecular-Genetics-and-Epigenetics-750474065086105/


Zagadnienia badawcze:


Główne zadania Pracowni dotyczą badania markerów genetycznych i epigenetycznych z uwzględnieniem oddziaływań typu gen-gen, gen-środowisko lub gen-dieta do określenia ryzyka zachorowania jak i diagnostyki, prognozowania czy też leczenia chorób cywilizacyjnych. Do badania biomarkerów molekularnych wykorzystujemy łatwo dostępny materiał biologiczny (krew obwodowa, ślina, mocz itd.) oraz stosujemy nowoczesne narzędzia i techniki badawcze.

Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmują:
 - ocenę predyspozycji genetycznych do zachorowania na nowotwory w badaniach asocjacyjnych i prospektywnych,
 - ocenę konstytutywnej ekspresji genów w leukocytach krwi obwodowej,
 - ocenę epigenetycznej regulacji procesu niegenotoksycznej kancerogenezy z zastosowaniem jakościowej i ilościowej oceny metylacji DNA, analizy microRNA, ekspresji genów, genotypowania, analizy mutacji,
 - ocenę epigenetycznej kontroli ekspresji genów, m.in. kodujących selenobiałka, związanych z metabolizmem ksenobiotyków, obroną antyoksydacyjną, czy rytmem okołodobowym, zaangażowanych w kontrolę cyklu komórkowego, apoptozę oraz naprawę DNA u osób zdrowych i osób z rakiem,
 - ocenę wpływu diety i czynników środowiskowych na proces ekspresji mRNA oraz metylacji DNA.

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań finansowanych m. in. przez UE, MNiSW, norweski mechanizm EOG, z których ogromna część dotyczy analizy biomarkerów genetycznych i epigenetycznych w etiologii nowotworów. Badania z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury z zakresu biologii molekularnej prowadzone są również w ramach Europejskiego Instytutu Badań nad Rakiem Środowiskowym – EIEC, znajdującego się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Zespół współpracuje z Zakładem Toksykologii i Kancerogenezy IMP, Zakładem Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP, Zakładem Epidemiologii Środowiskowej IMP, I Kliniką Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, Kliniką Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medyczny w Łodzi, Zakładem Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakładem Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedrą Biofizyki Skażeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetem Modeny i Reggio-Emilia we Włoszech, Instytutem Onkologii w Mediolanie, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Oslo.

Aparatura specjalistyczna:

 - Termocyklery klasyczne (Bio-Rad) oraz termocyklery do PCR w czasie rzeczywistym CFX96 (Bio-Rad) LightCycler®96 (Roche) służące do analizy polimorfizmu genetycznego, metylacji  i ekspresji genów.
 - Średnio- i wysokoprzepustowy system do PCR w czasie rzeczywistym QuantStudioTM 12K Flex (Life Technologies) służący do analizy ekspresji genów, polimorfizmu genetycznego, microRNA, analizy mutacji genowych i detekcji patogenów.
 - Pirosekwenator PyroMark TMQ96 ID (Qiagen) służący do analizy metylacji, polimorfizmu genetycznego i mutacji genowych.
 - Automatyczny izolator kwasów nukleinowych z płynów ustrojowych, krwi, tkanek, osocza/surowicy chemagic Prepito®-D (PekinElmer)
 - JANUS® Automated Workstation (Perkin Elmer)
 - System do biobankowania: sample storage and tracking system with 2D barcode single tube and rack readers (Fluidx)
 - Czytnik: VICTOR™ X3 Multilabel Plate Reader (Perkin Elmer)


Stosowane techniki i metody:


 - zabezpieczanie i przygotowanie tkanek (homogenizacja) do izolacji,
 - izolacja kwasów nukleinowych z materiału biologicznego (tkanki ludzkie i zwierzęce, kultury komórkowe),
 - elektoforeza w żelu agarozowym (standardowa i szybka),
 - modyfikacja DNA z wodorosiarczynem sodu,
 - PCR, RFLP-PCR, RT-PCR (synteza cDNA),
 - qRT-PCR (SYBR Green, TaqMan),
 - dyskryminacja alleli (SYBR Green, TaqMan, HRM)
 - MSP, qMSP (SYBR Green, MethyLight),
 - microRNA (TaqMan),
 - pirosekwencjonowanie,
 - długość telomerów (TL),
 - liczba kopii mitochondrialnego DNA (mtDNAcn),
 - analiza spektrofotometryczna i ELISA na płytkach titracyjnych,
 - projektowanie starterów i sond hybrydyzacyjnych do badania ekspresji genów, polimorfizmu genetycznego, metylacji DNA, analiza restrykcyjna,
 - analiza ekspresji genów z wykorzystaniem różnych technik obliczeniowych, m.in. metoda Livak’a, Pfafll’a.


Współpraca:

Zakład Toksykologii I Kancerogenezy, IMP; Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, IMP; Zakład Epidemiologii, IMP; I Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Biostatystki i Medycyny Translacyjnej, , Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki; Zakład Medycyny Laboratoryjnej i Biobank, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku; Polska Sieć Biobanków - bbmri.pl; Europejski Instytut Onkologii, Dział Epidemiologii i Statystyki, Milan, Włochy; Narodowy instytut Zdrowia, Oslo, Norwegia; Zakład Genetyki w Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Klinika Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP